"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" - Apok. 3:20. 

Mofon'aina :

Mila ampianarina ny momba an'Andriamanitra ny olona rehetra, ny lehibe indrindra ka hatrany amin'ny tanora indrindra. Mety hampianarin'ny olona hahita mazava ny fahamarinana isika, fa Andriamanitra irery ihany no afaka mampianatra ny fo handray ny fahamarinana amin'ny fomba mahavonjy, izay midika hoe mandray ny teny momba ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fo tsara sady mahatoky. Miandry amim-paharetana ny Tompo, hampianatra ireo fanahy tsirairay vonona ny hampianarina. Tsy ilay Mpanabe vonona, Mpampianatra lehibe indrindra fantatr’izao tontolo izao no diso fa ireo mpianatra izay mifikitra amin'ny fomba fijeriny sy ny heviny ka tsy manaiky hiala amin'ny foto-pahalalany avy amin'olombelona ary hanatona amim-panetren-tena mba hampianarina. Tsy avelany hobeazina sy hofehezina amin'ny fitsipika ary hampiofanina ny sainy sy ny fony – Hiasa tahaka ilay tantsaha niasa ny tany, ary hanorina trano tahaka ilay mpahaimari-trano. "Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay; ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo" - 1 Kôr. 3:9. 

Mila karakaraina sy volavolaina hitovy amin'Andriamanitra ny olona tsirairay. Ry namako malala, tanora sy olon-dehibe, ambaran'i Kristy aminao ny fahamarinana mandrakizay, "Fa hoy Jesôsy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak 'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo [Raha tsy raisinao ho mpanoro hevitra anao ny tenin'i Kristy dia tsy haneho ny fahendreny sy ny fiainany ara-panahy ianao]. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; (...) Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy" - Jao. 6:53-56. Hoy i Kristy, "Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana" - and. 63.

Ireo izay mikaroka ny Soratra Masina sy mikatsaka amin'ny fo mba hahatakatra izany no haneho ny fanamasinan'ny Fanahy amin'ny alalan'ny finoany ny fahamarinana, satria raisin'izy ireo ao am-pony tokoa ny fahamarinana, ary manana ilay finoana miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy izy ireo. Fahanana amin'ny mofon'aina izay haniny ireo hozabeny sy ireo hozany ara-panahy rehetra. – MR, b. 8, tt. 162,163.