"Jesôsy namaly ka nanao taminy hoe: "Lazaiko aminao marina, dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra" - Jao. 3:3. 

Mofon'aina :

Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao ety an-any tahaka ny any an-danitra" - Mat. 6:10. Nivelona mba hanambara ny sitrapon'Andriamanitra teto an-tany tahaka ny any an-danitra ny fiainan' i Kristy manontolo. Hoy i Kristy ’’Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan 'Andriamanitra.(...) Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan 'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy" - Jao. 3:3-6.

Tsy mijery ny saranga, na ny volon-koditra, na ny fari-piainana ho fepetra hahatongavana ho olon'ny fanjakany i Kristy. Tsy miankina amin'ny harena na firazanana ambony no hidirana ao amin'ny fanjakany. Fa ireo izay nateraky ny Fanahy no isan'ny fanjakany. Ny toetra amam-panahy ihany, izany no heken'i Kristy. Ny fanjakany mantsy tsy avy amin'izao tontolo izao. Ny olony dia ireo izay mpiray fomba amin' Andriamanitra, niala tamin'ny fahalotoana noho ny filana eto amin'izao tontolo izao. Ary omen'Andriamanitra azy ireo izany fahasoavana izany.

Hitan'i Kristy fa tena tsy mendrika ny fanjakany tokoa ireo olony, kanefa ataony izay haha-mendrika azy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Ireo izay matin'ny faharatsiana sy ny fahotana dia hovelomina ho  amin'ny fiainana ara-panahy. Nohatsaraina sy nodiovina ary nasandratra ireo fahaiza-manao nomen'Andriamanitra azy, ary tarihina hamolavola toetra araka ny fitoviana amin'Andriamanitra izy ireo. Na dia nampiasainy tsy araka ny tokony ho izy aza ny talentan'izy ireo, ka nampanompoany ny ota; na dia vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka aza i Kristy satria tsy nanaiky ireo, dia tafintohina tamin'ny teny izy, kanefa tamin'ny alalan'ny tady mahazakan'ny fitiavany, dia notarihiny izy ireo ho amin'ny lalàn'ny fankatoavana. Hoy i Kristy: ’’Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be" - Jao. 10:10.

Nosintonin'i Kristy teo Aminy tamin'ny alalan'ny hery tsy hita maso izy ireo. Izy no fahazavan'aina, ary nofenoiny ny Fanahiny izy ireo. Rehefa voasarika ho amin'ny resaka ara-panahy izy ireo, dia hahita fa hay izy ireo kilalaon'ny fakam-panahy nalefan'i Satana, ary teo ambany fifehezany. Nopotipotehin'izy ireo ny ziogan'ny maha ara-nofo, ary nolaviny ny ho andevon'ny ota. Manao ny fomba rehetra hihazonana azy ireo i Satana. Manafika azy amin'ny fakam-panahy maro samy hafa izy, kanefa manavao azy ny Fanahy ho araka ny endrik'Ilay namorona azy. — RH, 26 Mar. 1895.