Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompon'ny tenanareo hianareo. Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo" - 1 Kôr. 6:19,20. 

Mofon'aina :

Hery avy any ambony sy ivelan'ny olombelona no tsy maintsy miasa ao aminy, mba ho hazo mafy tsara no entina hanorenana ny toetrany. Ao anatin'ny tempolin'ny fanahy no itoeran'ny fanatrehan'Andriamanitra. "Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe: Honina eo aminy Aho sy handeha eo aminy; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko" - 2 Kôr. 6:16. "Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin'Andriarnanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy; fa masina ny tempolin'Andriamanitra, dia hianareo izany" - 1 Kor. 3:16,17 (...)

"Fa izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin'ny Fanahy iray ho any  amin'ny Ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony hianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary i Kristy Jesôsy no fehizoro indrindra; ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny Tompo. Ary ao aminy no miaraka aorina koa hianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy" - Efes. 2:18-22. 

Tsy ny olona no manorina ny tenany ho fonenan'ny Fanahy, ka raha tsy misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sitrapon'ny olona sy ny sitrapon'Andriarnanitra, dia tsy misy azon'Andriamanitra atao ho azy. Andriamanitra no Tompo Mpanorina lehibe, ary tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra Mpanorina ny olona, raha tsy izany tsy ho vita ny fanorenan'ny lanitra. Avy amin'Andriamanitra ny hery rehetra, ary an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra rehetra, kanefa kosa an'ny olona ny andraikitra rehetra satria tsy afaka manao na inona na inona Andriamanitra raha tsy misy fiaraha-miasa amin'ny olona. - RH, 25 Okt. 1892. 

—————

Fisintonana ara - panahy:  miaraka amin’i Pasteur Thierry MATHIEU

Daty : 16-17 Febroary 2019

Toerana : Maison Familiale Rurales des 4 vallée

Panissière, 69870 LAMURE SUR AZERGUES        

Fanampim-panazavana : 07 81 55 53 03