"Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany hianareo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna" - 2 Pet. 1:4. 

Mofon'aina :

Ny Kristianina salama dia izay manana an'i Kristy, ilay fanantenan'ny voninahitra, ao anaty. Tia fahamarinana sy fahadiovana ary fahamasinana izy ary haneho fahavitrihana ara-panahy, ka tia ny Tenin'Andriamanitra sy mikatsaka fifandraisana amin'ireo izay mifankazatra amin'ny Teny, mba handray ny taratry ny fahazavana tsirairay zarain'Andriamanitra ho azy, izay manambara an'i Kristy sy mahatonga Azy ho sarobidy ho an'ny fanahy. Izay manana finoana miorina tsara dia hahita fa i Kristy no ain'ny fanahy, ary mitoetra ao aminy Izy tahaka ny loharanon'aina miboiboika ho fiainana mandrakizay. Mahita fahafinaretana izy hampifanaraka ny hery tsirairay ananan'ny fanahy ho fankatoavana ny Andriamaniny. Mitahiry izany fanahy izany eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny Fanahy Masina miaraka amin'ny hery miasa mangina mamelombelona avy Aminy. 

Nosoratana ho an'ny Kristianina ity: "hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an' Andriamanitra sy Jesôsy Tompontsika. Efa nomen‘ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana Ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany; ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin 'izany hianareo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana; koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa hianareo, ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra hianareo amin'ny fahalalana tsara an 'i Jesôsy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoa kokoa, ry rahalahy, hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo; fa raha manao izany zavatra izany hianareo, dia tsy ho tafintohina akory mandrakizay; fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay an'i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy antsika" - 2 Pet. 1:2-11. - RH, 11 Des. 1894.

—————

Fisintonana ara - panahy:  miaraka amin’i Pasteur Thierry MATHIEU

Daty : 16-17 Febroary 2019

Toerana : Maison Familiale Rurales des 4 vallée

Panissière, 69870 LAMURE SUR AZERGUES        

Fanampim-panazavana : 07 81 55 53 03