"Ary raha simba ny vilany ataony - araka izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy -dia ataony vilany hafa indray, araka izay tian'izy mpanefy tanimanga hanaovana azy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va Aho, ry taranak'i Isiraely? hoy Jehovah. Indro, toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany hianareo eo an-tanako, ry taranak'Isiraely" - Jer. 18:4-6. 

Mofon'aina :

Napetrako ny peniko ary nasandratro tamim-bavaka ny fanahiko, mba hofofonin'Andriamanitra fofon'aina ny vahoakany mihemotra tahaka ny taolana maina mba ho velona. Akaiky ny farany, misoko mangina manatona antsika izany, tsy re, tsy misy feo tahaka ny famindra tsy re tsaika ataon'ny mpangalatra amin'ny alina, mba hanampoka ireo rendrehana tsy niambina sy tsy vonona. Andriamanitra anie hanaiky hanome ny Fanahiny Masina hitoetra ao am-pon'ireo izay tsy rototra ankehitriny, mba tsy hatory intsony tahaka ny sasany fa hiambina sy hahonon-tena izy.

Iza ary no hanaiky, rehefa avy nandany ny androny rehetra, ka hanolotra ny sitrapony ho tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny Mpanefy azy, ary hiara-miasa amin 'Andriamanitra hovolavolaina eo an-tanany ho tonga vilany fanomezam-boninahitra? Endrey, tsy maintsy hanao ahoana re ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy e! Ho mora tohina toy ny ahoana rehefa handray ny endrik'Andriamanitra, ka hijoro eo amin'ny taratra mamirapiratry ny fahamarinana. Tsy misy hery manosika araka izao tontolo izao na feno fitiavan-tena tokony holeferina, satria raha homenao toerana ireo, dia tsy afaka ny ho voavolavola araka ny endrik'Andriamanitra ianao. 

Rehefa azo tsara ny halehiben'io asa io, dia hanjary ho babon'i Kristy mihitsy ny fisainana. Tsy takatry ny saintsika manokana izany, kanefa dia izay mihitsy no hitranga. Araka izany, fahendrena ho antsika ary ve izany ny miantehitra amin'ny asa ataontsika manokana? Tsy maintsy mamela an'Andriamanitra hiasa ho antsika isika. Misy hatsarana miseho  eo amin'ny toetrantsika na fitondran-tenantsika? Avy amin'ny olombelona voafetra ve izany? Tsia, avy amin'Andriamanitra izany rehetra izany, izay fanehoana ny herin'Ilay mpanefy eo amin'ny tanimanga.

Aoka ireo izay notahin'Andriamanitra tamin'ny haren'ny fahamarinana ho tonga saina ka hilaza ao am-po hoe: "Tompoko, inona no tianao hataoko?" - Asa. 9:6; 22:10. Mihamazava ny fahazavana mba hanazava ny fanahy tsirairay avy, izay hampiely ny fahazavana amin'ny hafa. - GCB, 4 Feb. 1893.