Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

« Fa mba hohavaozina kosa hianareo amin’ny fanahin’ny sainareo, ary mba hotafinareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana; » Efes. 4:23,24.

Mofon’aina :

Eo amin’ny drafitra famerenana amin’ny laoniny ny endrik’Andriamanitra eo amin’ny olona, dia voalaza fa tokony hiasa ao amin’ny sain’ny olona ny Fanahy Masina ary amin’ny maha-solontenan’i Kristy Azy, dia fitaovana mamolavola ny toetran’ny olona Izy. Rehefa mandray ny fahamarinana ny olona, dia tonga fanaky ny fahasoavan’i Kristy, ary manokana ny fahaiza-manaony izay nohamasinina ho an’ny asa nataon’i Kristy — tonga mpiara-miasa amin’Andriamanitra ny olona. Ny mba hahatonga ny olona ho azon’Andriamanitra ampiasaina no antony anomezana ny fahamarinana avy any an-danitra mba ho takany tsara. Fa hanontany ny fiangonana aho hoe, tratranareo ve izany tanjona izany? Nahatanteraka ny drafitr’Andriamanitra hanapariaka ny fahazavan’ny fahamarinan’Andriamanitra sy hampamirapiratra ny vatosoa sarobidin’ny fahamarinana ve ianareo? 

Inona no tsy maintsy hoeritreritr’ny anjelin’Andriamanitra rehefa mijery ny fiangonan’i Kristy sy mahita fa miadana ny asan’ireo milaza ny tenany ho mpanara-dia an’i Kristy eo amin’ny fizarana ny fahazavan’ny fahamarinana amin’izao tontolo izao izay renoky ny torimaso sy ao anaty haizina ara-pitondran-tena? Fantatr’ireo anjely any an-danitra fa ivo lehibe mitaona ny olona rehetra ny hazo fijaliana. Fantatr’izy ireo fa amin’ny alalan’ny hazo fijaliana no tsy maintsy handraisan’ny olombelona lavo ny fanavotana sy hananany firaisana amin’Andriamanitra. Mibanjina anareo izay milaza fa nanaiky an’i Kristy ho mpamonjy ny fiainanareo manokana ny filan-kevitry ny lanitra, mijery anareo mampahalala ny famonjen’Andriamanitra amin’ireo izay mitoetra anaty fahamaizinana. Eo am-pijerena anareo mampahafantatra ny hevitry ny fanomezana ny Fanahy Masina izy ireo; amin’ny alalan’ny asan’io fitaovan’Andriamanitra io, fomba ahoana no hahatonga ny sain’ireo olona simba sy voaloton’ny fahotana tsy hiraika amin’ny famitahana sy fampirantiana ataon’i Satana ka hitodika any amin’i Kristy ilay hany fanantenana tokana, Mpamonjy ny tenan’izy ireo manokana? 

Hoy i Kristy: “(…) Fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo (…).” - Jao. 15:16. Amin’ny maha-iraka solon’i Kristy ahy, dia miangavy izay rehetra mamaky izao soratra izao aho mba hihaino tsara ny antso atao ankehitriny: “Anio, raha hihaino ny feony hianareo aza manamafy ny fonareo” - Heb. 4:7. Manontania tsy misy hatak´andro hoe: Inona moa aho eo anatrehan’i Kristy? Inona i Kristy ho ahy? Inona no andraikitro? Manao ahoana ny toetry ny voa entiko? - RH, 12 Feb. 1895.