"Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy" - Ezek. 36:26,27.

Mofon'aina :

Afaka ny ho fonenan'ny Fanahy Masina ny fon'ny olona. Ny fiadanan'i Kristy mihoatra ny fahalalana rehetra anie hameno ny fanahinareo, ary hiasa eo amin'ny fiainanareo anie ny hery manovan'ny fahasoavany ka hahamendrika anareo ao amin'ny kianjan'ny voninahiny. Fa raha ampiasaina ho an'ny tena ny saina sy hozatra ary ny nofo, dia tsy ataonao ho laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra sy ny lanitra. Tsy afaka ny hamitrana ny fahasoavan' i Kristy amin'ny toetranao ianao, raha mbola mametraka ny herinao rehetra hiandany amin'izao tontolo izao.

Mety hahomby ianao amin'ny fanangonana ny haren'ny tany ho voninahitry ny tena, kanefa "(...) izay itoeran'ny harenao, dia ho any koa ny fonao" - Mat. 6:21. Lasa ambinambin-javatra ny momba ny mandrakizay. Mety handray anjara amin'ireo fisehoana ivelambelany mikasika ny fivavahana ianao, kanefa ho fahavetavetana eo anatrehan'ny Andriamanitry ny lanitra ny asa fanompoana ataonao. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy Mamona ianao. Na ianao hanolotra ny fonao sy ny sitraponao ho an'Andriamanitra, na ianao hanome ny herinao ho an'izao tontolo izao. Tsy hanaiky fanompoana avy amin'ny fo mizarazara Andriamanitra.

"Ny masonao no jiron'ny tena; koa raha tsara ny masonao, dia mazava ny tenanao rehetra (...)" - Lio. 11:34. Raha tsara ny masonao, raha mijery any an-danitra izany, dia hameno ny fanahy ny fahazavan'ny lanitra, ary tsy hanintona sy tsy hahasarika ny zavatry ny tany. Hiova ny fikasan'ny fo, ary hekena ny fampitandremana omen'i Jesôsy. Hanangona ny harenao any an-danitra ianao. Hifantoka amin'ny valisoa mandrakizay ny eritreritrao. Ho voavolavola hijery ny hoavy, fiainana tsy mety maty ny drafitrao rehetra. Ho voasarika ho amin'ny harenao ianao. Tsy haharevo anao ny tombontsoan'ny tany mahaliana anao saingy eo amin'ny fitadiavana ataonao rehetra, dia izao no fanontaniana mangina hipetraka: "Tompoko, Inona no ataoko?" - Asa. 9:6;22:10. - RH, 24 Jan. 1888.