"Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa i Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy" - Gal. 2:20.

Mofon'aina :

Tsy maintsy heverintsika amin'ny fomba tsy miolakolaka sy matotra ity fanontaniana ity, efa nanetry ny tenantsika eo anatrehan' Andriamanitra ve isika, mba hahafahan'ny Fanahy Masina miasa amin'ny alalantsika miaraka amin'ny hery manova? Amin'ny maha-zanak' Andriamanitra antsika, dia tombontsoa ho antsika ny hiasan'ny Fanahiny. Rehefa voahombo ny izaho, dia raisin'ny Fanahy Masina ireo manana fo torotoro ka hovany ho fanaka fanomezam-boninahitra. Eo an-tanany tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy izy ireo. Hovan'i Jesôsy Kristy hanana hery ambony ara-tsaina sy ara-batana ary ara-panahy ireo lehilahy sy vehivavy ireo. Hanome ny fahamatoran-toetra ny fahasoavan'ny Fanahy. Hizara hery miasa mangina ho amin'ny tsara izy ireo satria mitoetra ao amin'ny fanahy i Kristy.

Raha tsy miasa ao amin'ny fiangonantsika ny hery manova, raha tsy misy ny fifohazana avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra, dia tsy hahatonga velively ny mambran'ny fiangonana ho Kristianina ny fanehoam-pinoana rehetra atao. Misy mpanota ao Ziona izay mila mibebaka amin' ireo ota nankamamiana toy ny harena sarobidy. Raha tsy fantatra ireo ota ireo ka esorina ao amin'ny fanahy, raha tsy ovan'ny hery miasa manginan' ny Fanahy ny toetra ratsy maharikoriko rehetra, dia tsy afaka miseho amin-kery Andriamanitra. Misy fanantenana kokoa ho an'ny mpanota manokatra ny fony, toy izay ho an'ireo milaza ny tenany ho marina kanefa tsy madio, tsy masina ary misy pentimpentina (...)

Iza no maniry ny handray an-tanana ny momba azy? Iza no maniry hanapotsipotsitra ireo sampim-pahotana ankafiziny, ary hamela an' i Kristy hanadio ny tempoly ka handroaka ireo mpividy sy mpivarotra any ivelany? Iza no vonona hamela an'i Jesôsy handroso ao anatin'ny fanahiny ka hanadio ireo zavatra rehetra mandoto sy manimba izany? Ny fenitra dia izao: "Koa amin'izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any an-danitra" - Mat. 5:48. Miantso ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra Andriamanitra mba hanafoana ao am-pony ny izaho. Ary dia afaka ny hahita fidirana malalaka ny Fanahy. Atsaharo ny fiezahana hanao ny asa samirery. Angataho Andriamanitra hiasa ao anaty sy amin'ny alalanao mandra-pahatanterak'ilay tenin'ny apostoly aminao, manao hoe: "Tsy izaho intsony no velona, fa i Kristy no velona ato anatiko". - MR, b. 1, tt. 366, 367.