"Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahate ho-tia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany" - Fil. 4:8.

Mofon'aina :
Manana asa manokana tokony hatao isika tsirairay avy : hanomana ny saintsika amin'ny fisedrana, hahonon-tena ary hiambina amin'ny fivavahana. Tsy maintsy voafehy tsara ny saina mba hihevitra ireo zavatra izay hanamafy ny hery ara-panahy. Tokony hanomboka hikolokolo fahazarana ara-tsaina mahitsy ny tanora dieny mbola kely. Tokony hofehezina ny saina hisaina toy ny fantsona madio, ka tsy hamela izany hitoetra amin-javatra ratsy. Hoy ny mpanao salamo hoe: "Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy hankasitrahana eo imasonao, Jehovah ô, Vatolampiko sy Mpanavotra ahy" - Sal. 19:14.

Koa satria miasa ao am-po amin'ny alalan'ny Fanahy Masina Andriamanitra, dia tsy maintsy miara-miasa Aminy isika. Tsy maintsy fehezina sy ferana ary ampanalavirina tsy hivelatra sy tsy hifantoka amin-javatra mampalemy sy mandoto ny fanahy fotsiny ny fisainana. Tsy maintsy madio ny fisainana sy ny fikasan'ny fo, raha tianao ho azon'ny lanitra ekena ary koa hanampy ireo mpiara-dia aminao ny teny aloaky ny vavanao. Hoy i Kristy tamin'ireo Fariseo: "Ry taranaky ny menarana! Hataonareo, izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara; ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao" - Mat. 12:34-37. 

Tamin'ny toriteny teo an-tendrombohitra, dia nasehon'i Kristy tamin'ny mpianany ny hevitra lalina fonosin'ny fitsipika avy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Nampahafantariny an'ireo mpihaino Azy fa efa voadika ao an-tsaina sahady ny lalàna raha tsy mbola nahatanteraka ny asany akory ny fanirian-dratsy. Tsy maintsy mifehy ny fisainantsika isika, ary mitarika izany hifantoka amin'ny lalàn'Andriamanitra. - RH, 12 Jona 1888.