"Mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka" - Efes. 4:22.

Mofon'aina :
Hoy i Jaona: "Ny mazava" — Kristy - dia "mamirapiratra ao amin'ny maizina", izany hoe amin' izao tontolo izao, 'fa ny maizina tsy nandray azy (...) Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak 'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon 'ny nofo, na ny sitrapon 'ny olona, fa naterak 'Andriamanitra"- Jao. 1:5-13. Ny antony mahatonga ity izao tontolo izao tsy mino ity tsy ho voavonjy, dia satria tsy nifidy ny hohazavaina izy. Ilay olona fahiny, izay nateraky ny ra sy ny sitrapon'ny nofo, dia tsy afaka ny handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy hafoy ireo fanao taloha sy fironana nolovaina ary fahazarana taloha, satria tsy lovaina ny fahasoavana. Ny fahateraham-baovao dia midika ho fananana hery manosika vaovao sy fahatsapana vaovao ary fironana vaovao.

Ireo izay nateraka ho amin'ny fiainam-baovao tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina dia tonga mpiray fomba amin'Andriamanitra, ary eo amin'ny fahazarana sy fiainan'izy ireo rehetra dia maneho porofo mivaingana ny fifandraisany amin'i Kristy. Raha mihazona ireo faharatsian-toetra sy fironana maha-olombelona azy ny olona milaza ny tenany ho Kristianina, dia inona no maha-samy hafa ny toerany amin'ny an'izao tontolo izao? Tsy mankasitraka ny fahamarinana ho mpanamasina sy mpanatsara izy ireo. Tsy nateraka indray izy ireo (...)

Aoka tsy hisy hahatsapa fa tsy mila miova ny lalan'izy ireo. Ireo izay nanapa-kevitra toy izany dia tsy mendrika ny handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra, satria tsy ho tsapany ny maha-zava-dehibe ny hanatratra mandrakariva ny fenitra ambony kokoa, ka hikatsaka ny tsara mandrakariva. Tsy misy afaka ny handeha lavitry ny loza, raha tsy manda ny tenany sy miankina mandrakariva amin'ny asa ataon'Andriamanitra, ka mianatra izany amin'ny fo mangetaheta ny hahita ny fahadisoana atao sy hianatra ny sitrapon'i Kristy, ary mivavaka mba hahatanterahan'izany amin' izy ireo na amin'ny alalan'izy ireo. Asehony fa tsy ny tenan'izy ireo no atokisany fa i Kristy. Tehiriziny ho toy ny harena masina ny fahamarinana izay afaka manamasina sy manadio, ary mikatsaka mandrakariva izy ireo ny hampirindra ny teny sy ny sitrapony amin'ny fitsipika mifanaraka amin' izany. Matahotra sy mangovitra izy ireo raha vao misy fanindraindrana ny "izaho" andrao hifindra amin'ny hafa izay matoky azy ireo ny fahalemeny. Mikatsaka mandrakariva ny handresy ny izaho izy ireo ka manala izay rehetra miendrika izany ary manome toerana ny fahamoram-panahy sy ny fanetren-tenan'i Kristy. Matoky an'i Jesôsy izy ireo, mitombo ao Aminy sy mandray fahazavana sy fahasoavana avy Aminy mba hahafahany mampita izany koa amin'ny hafa. - RH, 12 Apr. 1892.