"Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin 'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena" - Jak. 3:13.

Mofon'aina :
Ny fahalemem-panahy ao amin'ny sekolin'i Kristy dia iray amin'ireo vokatry ny Fanahy misongadina. Fahasoavana noho ny asa ataon'ny Fanahy Masina izany, ary mahatonga ny mpitondra izany amin'ny fotoana rehetra hifehy ny fihetseham-po tsy ambina sy mora misendaotra. Rehefa ankafizin'ireo izay manana toetra maha-olona feno fahangidina sy mora misendaotra ny fahasoavana, dia haneho ezaka amim-pahatokiana tanteraka izy mba handresy ny toe-po tsy faly. Hanana fahononam-po isan'andro izy ireo, mandra-pandresy izay maharikoriko sy tsy fitoviana amin'i Jesosy. Manjary maka tahaka ny modelin'ny lanitra izy ireo mandra-pahatonga azy ho afaka hankato ny baiko nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra hoe: "Aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malai-miteny, ho malain-ko tezitra" - Jak. 1:19.

Rehefa milaza azy ho masina ny olona iray, kanefa amin'ny teny sy asa dia mety hiseho ny loharano tsy madio izay mampiboiboika rano mangidy, dia afaka milaza tsy amim-pihambahambana isika fa voafitaka izany olona izany. Mila mianatra ny abidin'ny atao hoe fiainana kristianina izy. Ny sasany amin' izay milaza ny tenany ho mpanompon'i Kristy dia manana demonian'ny faharatsiam-panahy nokolokoloina efa fotoana maharitra, ka toa tia zavatra tsy masina ary mahita fahafinaretana milaza teny mahatafintohina sy mahatezitra. Tsy maintsy miova fo ireo olona ireo vao azon'i Kristy ekena ho zanany.

Firavahana ao anaty izay sandain'Andriamanitra amin'ny vidiny lafo ny fahalemem-panahy. Ambaran'ny Apostoly ho tsara indrindra sy sarobidy noho ny volamena, na perila, na firavaka lafo vidy izany. Raha mampihaingo fotsiny ny tena mety maty ny firavahana eny ivelany, ny firavahana fahalemem-panahy kosa dia mandravaka ny fanahy ary mampifandray ny olona voafetra amin'Andriamanitra tsy voafetra. Firavahana arakany safidin ' Andriamanitra manokana izany. ary nandravaka ny lanitra amin'ireo faribolana mazava dia nampanantena, amin'ny alalan'ny Fanahy ihany, fa "horavahany famonjena ny mpandefitra" - Sal. 149:4. Horaketin'ny anjelin'ny lanitra an-tsoratra toy ny mitondra firavahana tsara indrindra ireo izay mitafy an' i Jesôsy Kristy Tompo sy miara-mandeha Aminy amim-pahalemem-panahy sy amin'ny saina feno fanetren-tena. - RH, 18 Jan. 1881.