"Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô, ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko" - Sal. 51:10.

Mofon'aina :

"Amorony fo madio aho". Fiantombohana tsara eo amin'ny tena fototry ny toetra kristianina izany; satria avy amin'ny fo no iavian'ny aina. Raha ny rehetra, mpitandrina sy ny mambra, no manao izay hahamarina ny fony eo anatrehan'Andriamanitra, dia tokony hahita vokatra be lavitra avy amin'ny asa natao isika. Arakaraka ny maha-lehibe sy be andraikitra ny asanao no maha-lehibe ny filanao hanana fo voadio. Homena ny fahasoavana ilaina, ary hiasa miaraka amin'ny ezaka tsirairay ataonao amin'izany ny herin'ny Fanahy Masina.

Raha mitady an'Andriamanitra amim-pahatokiana sy amim-paharetana ny zanany tsirairay, dia hisy fitomboana amin'ny fahasoavana lehibe kokoa. Hitsahatra ny disadisa; iray fo sy saina ny mpino; manjaka ao amin'ny fiangonana ny fahadiovana sy ny fitiavana. Voaova eo am-pibanjinana isika. Arakaraka ny hibanjinantsika ny toetran'i Kristy no hanahafantsika ny endriny. Manatona an'i Jesosy amin'izao ianao izao fa horaisiny ianao, ary hanisy fihiram-baovao eo am-bavanao Izy, ka hidera an'Andriamanitra mihitsy ianao.

"Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina amiko" - Sal. 51:11. Fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan' i Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Noho ny hery miasa mangina avy amin'ny Fanahy Masina no maharesy lahatra antsika, ny amin'ny fahotana sy ahatsapantsika fa mila famelan-keloka isika. Ny torotoro fo ihany no voavela heloka; fa ny fahasoavan' Andriamanitra no mahatonga ny fo hibebaka. Fantany ny fahalementsika sy ny aretintsika rehetra, ka hanampy antsika Izy. Ho reny ny vavaka atao amim-pinoana; saingy ny fahitsian'ny vavaka dia azo porofoina amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika mba hampifanarahana ny tenantsika amin'ny fenitra ara-pitondran-tena lehibe izay hitsapana ny toetry ny olona tsirairay.

Ilaintsika ny hanokatra ny fontsika ho amin'ny hery miasa mangina avy amin'ny Fanahy sy hanandrana ny heriny manova. Ny antony tsy hahazoanao fanampiana mahavonjy misimisy kokoa avy amin'Andriamanitra, dia satria tsentsin'ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fitiavan-kisehoseho ary faniriana ny ho ambony ny fantsom-pifandraisana mampifandray ny lanitra amin'ny fanahinao. Koa raha manaraka ny fomba sy fanaon'izao tontolo izao hatrany hatrany ny sasany, isika kosa tokony hamolavola ny fiainantsika hifanaraka amin'ny filamatry ny lanitra. Ary ilay Andriamanitsika mahatoky amin'ny fanekeny no hampody indray amintsika ny fifaliana amin'ny famonjeny, ary hanohana antsika amin'ny alalan'ny Fanahiny izay homeny maimaim-poana. - RH, 24 Jona 1884.