"Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra" - Kol. 3:3.

Mofon'aina :
I Jesôsy no filamatra tonga lafatra. Aoka tsy hiezaka hamalifaly ny tena sy hanaraka ny sitrapontsika isika, fa hikatsaka kosa ny haneho ny endriny. Mora fanahy, feno fanajana, feno fangorahana ary malemy fanahy Izy. Tahaka Azy ye isika eo amin'izany toetra izany? Mikatsaka ny hahatonga ny fiainantsika ho feno hanitra mameroveron'ny asa tsara ye isika? Ny fahatsoran'i Kristy no ilaintsika. Matahotra aho fa, matetika, fanahy sarotiny sy tsy mangoraka, izay tena tsy mitovy amin'ilay Filamatra avy any an-danitra, no mambabo ny fo.Tsy maintsy fongorana tanteraka io fitsipi-piaina henjana io, izay ankafizin'ny maro sy heverina ho toy ny toetra tsara, mba hahafahantsika mifankatia tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika.

Tsy ampy ny manambara fotsiny ny finoana; zavatra mihoatra ny fiaikena am-bava no ilaina. Ilaina koa ny fahalalana marina sy fanandramana tena izy ireo fitsipiky ny fahamarinana araka izay ambaran'i Jesosy.Tsy maintsy miasa ao anaty ny Fanahy Masina, ka hitondra ireo fitsipika ireo eo amin'ny fahazavana matanjaka avy amin'ny fieritreretana mazava tsara, mba hahafantarantsika ny heriny sy hanaovantsika izany ho zava-misy azo tsapain-tanana. Tsy maintsy maneho fankatoavana ny lalan'ny fahafahana an'ny fanjakan'Andriamanitra ny saina, dia flay lalana izay soratan'ny Fanahin'Andriamanitra ao am-po sy hazavainy ho takatry ny saina. Tsy maintsy asa ataon'ny fanahy ny fandroahana ny ota, ka hampiasany ny hery mendrika indrindra ananany. Ny hany fahafahana azon'ny sitrapo voafetra antenaina dia ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ireo fepetra izay mahatonga ny olona ho mpiray fomba amin'Andriamanitra, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin' izao tontolo izao noho ny filana (...)

Nitotongana sy simban'ny fahotana ny toetran'ny olombelona, ary tena tsy mitovy mihitsy amin'ny an'ny olona voalohany nivoaka avy teo an-tanan'ny Mpahary. Manolo-kevitra ny hitondra ny fahasimbana sy ny fahotan'ny olombelona i JesOsy ary hanome azy kosany fahatsarana sy ny fahamboniana eo amin'ny toetrany. Manolo-tena ny hanavao indray ny fanahy amin'ny alalan'ny fahamarinana Izy. Tsy afaka hanao izany asa fanavaozana izany ny fahadisoana; noho izany, tsy maintsy manana masom-panahy isika mba hahaizantsika manavaka ny fahamarinana sy ny lainga, mba tsy hahalatsaka antsika ao amin'ny fandriky ny fahavalo. - RH, 24 Nov. 1885.