"Fa Iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra Azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy" - 1 Kok. 2:16.

Mofon'aina :

Rehefa miova fo noho ny fahamarinana ny olona, dia manomboka eo ny asa fanovan-toetra. Mitombo ny fatran'ny fahalalany rehefa lasa olon'ny fankatoavana an'Andriamanitra izy. Manjary sitrapony ny sain'Andriamanitra sy ny sitrapony, ary rehefa miankina tsy ankiato amin'Andriamanitra ho mpitari-dalana azy izy, dia lasa olon'ny fahalalana mitombo. Misy fivelarana amin'ny kapobeny ny saina, izay apetraka manontolo eo ambany fitarihan' ny Fanahin'Andriamanitra.

Tsy fanabeazana mandeha ila izany ka mampivelatra ny sombintsombin-toetra ihany; fa toetra mivelatra amim-pirindrana no hita miharihary. Resy ireo fahalemena izay hita teo amin'ny toetra toa malemy sy miovaova, ary ny fanoloran-tena sy fitiavam-bavaka mitohy no hitarika Hay olona hanana firaisana ety-dia ety amin'i Jesôsy Kristy, hany ka lasa manana ny sain'i Kristy izy. Tray amin'i Kristy izy sady manana fahamatorana sy hery eo amin'ny fitsipi-piaina, sy fahazavan-tsaina izay fahendrena avy amin'Andriamanitra, Hay loharanon'ny fahazavana sy fahalalana rehetra.

Mirotsaka amin'ny fanahy manetry tena sy mankato ary mahatsapa tena tahaka ny Masoandron'ny fahamarinana ny fahasoavan'Andriamanitra. Manatanjaka ny fahaiza-manao ara-tsaina izany. Ary amin'ny fomba mahagaga indrindra no anatanjahany tsy ankiato ireo izay maniry fatratra ny hampiasa eo amin'ny asa fanompoana ny Tompony ny fahaizany, na dia bitika aza. Hatanjaka noho ny fankatoavana sy ny fampiharana izy ireo. Hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy koa, ary hitondra vokatra be dia be ho voninahitr'Andriamanitra, amin'ny asa tsara rehetra. Koa mba nandray ny lesona sarobidy indrindra avy amin'ny fitsipika sy ny ohatra asehon'ireo tsy ampy fahalalana, araka ny fiantsoan'izao tontolo izao azy, ireo olona avara-pianarana sy nahavita zavatra goavana. Fa raha mba nanana fijery lavitra kokoa izy ireo, dia ho hita fa nahazo fahalalana tao amin'ny sekoly ambony indrindra, dia ny sekolin'i Kristy mihitsy (...) Ny fanokafana ny Tenin'Andriamanitra dia arahin'ny fisokafana miavaka eo amin'ny fanatanjahana ny fahaiza-manaon'ny olona; satria, fampiharana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fo ny fidiran'ny Tenin'Andriamanitra, ka manadio sy manavao ny fanahy amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina. — RH, 19 Jol. 1887.