"Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa" - Isa. 45:22.

Mofon'aina :

Mba hahatanterahana ny fitakian'ny lalàna, dia tsy maintsy mihazona ny fahamarinan' i Kristy ny finoantsika, ka manaiky izany ho fahamarinantsika. Noho ny firaisana amin'i Kristy, noho ny fanekena ny fahamarinany amin'ny alalan'ny finoana dia afaka manao ny asan'Andriamanitra isika, ho mpiara-miasa amin'i Kristy. Raha vonona hanaraka ny fironana amin'ny ratsy ianao, ka tsy miara-miasa amin'ny anjelin'ny lanitra hampiato ny fandikan-dalana ao an-tokantrano sy ao am-piangonana, mba hitondrana ao ny fahamarinana mandrakizay, dia midika izany fa tsy manana finoana ianao.

Miasa amim-pitiavana ny finoana ary manadio ny fanahy. Amin'ny alalan'ny finoana, dia miasa ao am-po hamorona fahamasinana ny Fanahy Masina; saingy, tsy ho tanteraka izany, raha tsy miara-miasa amin'i Kristy ny olona. Mendrika ny lanitra isika noho ny asan'ny Fanahy Masina ao am-po irery ihany; satria, tsy maintsy manana ny fahamarinan'i Kristy isika, ho toy ny taratasy fahazoan-dalana, raha to hanatona ny Ray. Mba hahazoantsika ny fahamarinan'i Kristy, dia ilaintsika isan'andro ny ho voaovan'ny hery miasa manginan'ny Fanahy, ho mpiray fomba amin'Andriamanitra. Asan'ny Fanahy ny manatsara ny fahatsapana sy manamasina ny fo ary manandratra ny maha-olona manontolo.

Aoka hitoky amin'i Jesôsy ny fanahy. "Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao" - Jao. 1:29. Tsy misy na iray aza terena hitoky amin'i Kristy; miantsoantso amim-pitalahoana mafy ny feon'ny fanasana: "Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo". Rehefa mitoky amin'i Kristy isika, dia hahita fa tsy misy toa azy ny fitiavany, ary naka ny toeran'ny mpanota meloka Izy, ka nisainy ho azy ny fahamarinany.

Rehefa hitan'ny mpanota fa maty teo amin'ny toerany teo an-kazo fijaliana ny Mpamonjiny, teo ambanin'ny ozon'ny fahotana, ka banjininy ny fitiavany mamela heloka, dia mifoha ao am-pony ny fitiavana. Tia an'i Kristy ny mpanota, satria i Kristy efa tia azy taloha, ary ny fitiavana no fahatanterahan'ny Mahatsapa ny mpanota mibebaka fa "Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra" - 1 Jao. 1:9. Miasa ao anatin'ny fanahin'ny mpino ny Fanahin'Andriamanitra, mahatonga azy ho afaka handroso avy amin'ny faritry ny fankatoavana iray mankamin'ny fankatoavana hafa, avy amin'ny hery mankamin'ny hery lehibe kokoa, avy amin'ny fahasoavana mankamin'ny fahasoavana ao amin'i Kristy Jesôsy. RH, 1 Nov. 1892.