"Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an 'ny fanahinareo hianareo" - Mat. 11:29. 

Mofon'aina :

Rehefa nandeha tamim-pahalemem-panahy sady tsy niavona am-po "arm, dia nisy asa natao ho anao, asa izay Andriamanitra irery ihany no afaka manao izany; satria Andriamanitra no miasa ao anatinao na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ary izany sitrapony izany dia mampitoetra anao ao amin'i Kristy sy hitsahatra ao amin'ny fitiavany. Aoka tsy hisy mihitsy handrombaka ny toe-pon'ny fiadanana sy ny fitsaharana ao anatinao ary ny fahatokiana fa ekena izao ankehitriny izao mihitsy ianao. Ifikiro ireo teny fikasana tsirairay avy; ho anao ireo rehetra ireo, rehefa mahatanteraka ireo torolalana avy amin'Andriamanitra ianao. Mahafoy tanteraka ny sitraponao, izay tena fahendrena tokoa, ary manaiky ny sitrapon'i Kristy no tsiambaratelon'ny fitsaharana tonga lafatra ao amin'ny fitiavany.

Ny fahafoizana ny fiainan'ny tena manokana ho an'i Kristy dia midika zavatra mihoatra noho izay iheverantsika azy. Tsy maintsy mianatra ny halemy fanahy sy tsy hiavona am-po tahaka Azy isika, mialoha ny hahitantsika ny fahatanterahan' ilay teny fikasana hoe: "Hahita fitsaharana ho an 'ny fanahinareo hianareo". Amin'ny alalan'ny fianarana ny fahazaran'i Kristy sy ny halemem-panahiny ary ny tsy fiavonany am-po no hahavoaova ny tenantsika - amin'ny alalan'ny fitondrantsika ny ziogan'i Kristy sy ny fileferana hianatra Aminy. Tsy misy olona tsy manan-javatra maro hianarana Aminy. Tsy maintsy manaiky hampianarin'i Jesosy Kristy ny rehetra. Rehefa miantoraka eo amin'i Kristy izy ireo, dia esorina ny toetra nolovainy sy nokolokoloiny, izay toy ny vato misakana ho azy ireo tsy ho mpiray fomba amin'Andriamanitra. Rehefa maty ny tena, dia velona ao amin'ny olona i Kristy. Mitoetra ao amin'i Kristy izy ary i Kristy no velona ao anatiny. 

Irin'i Kristy ho lasa mpianany ny rehetra. Hoy Izy: mianara Amiko; atolory Ahy ny fanahinao. Tsy hamono anao Aho, fa hamolavola toetra ho anao, hifindranao hiala amin'ny sekoly ambany kokoa mankamin'ny kilasy ambonimbony kokoa. Atolory Ahy ny zavatra rehetra. Aoka ny fiainako, ny fahari-poko, ny faharetako, ny fahalemem-panahiko, ny fanetren-tenako hiseho eo amin'ny toetranao, tahaka ny olona izay mitoetra ao Amiko (...) Rehefa izay dia tsy hahazo fotsiny ilay teny fikasana tahaka izao. ianao: "Izaho no hanome" anao fa Hay hoe koa: "hahita fitsaharana ho an 'ny fanahinareo hianareo". - BTS, 1 Aog. 1903.