"Koa amin 'izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo" - Fil. 2:12. 

Mofon'aina :

Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo" - 2 Kôr. 5:17. Tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra irery ihany no afaka manavao ny fon'ny olona sy mamonto ny fanahy amin'ny fitiavan'i Kristy, izay hita taratra mandrakariva eo amin'ny fitiavana ireo izay nanolorany ny airy. Ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Rehefa miova fo ho an'Andriamanitra ny olona, dia mahazo fahatsapana tsiro ara-panahy vaovao sy hery manosika vaovao, ary ireo zavatra tian'Andriamanitra no tiany; satria ny fiainany sy ny fiainan'i Kristy dia voafatotry ny rojo volamenan'ny teny fikasana tsy miova. Manenika ny fanahy ny fitiavana, fifaliana, fiadanana ary fankasitrahana tsy hay tononina, ary izao no hambaran' ilay notahina: "(...) Ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy" - Sal. 18:35.

Ho diso fanantenana anefa ireo izay miandry fiovana mampitolagaga eo amin'ny toetran'izy ireo nefa tsy manao ezaka feno fanapahan-kevitra ataon'ny tenany akory mba handresena ny ota. Tsy misy antony tokony hatahorantsika raha mitoky amin'i Kristy isika, ary tsy misy tokony hampisalasala antsika fa afaka mamonjy tanteraka izay rehetra manatona Azy Izy; fa mety hihorohoro mandrakariva isika andrao mahazo laka indray ny toetsika taloha, ka hamela-pandrika hamaboana antsika indray ilay fahavalo. 

Tsy maintsy miasa amin'ny tahotra sy hovitra ho famonjena antsika isika, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Eo anatrehan'ny hery voafetra ananantsika, dia tsy maintsy masina isika eo amin'ny faritra misy antsika, tahaka an'Andriamanitra eo amin'ny faritra misy Azy. Tsy maintsy maneho fahamarinana sy fitiavana ary fahatsarana avy amin'ny toetran'Andriamanitra isika mba hampivelatra ny fahaiza-manaontsika. Tahaka ny andraisan'ny savoka ny mariky ny tombokase, no tsy maintsy handraisan'ny fanahy ny mariky ny Fanahin'Andriamanitra sy hihazonany ny endrik'i Kristy.

Tsy maintsy mitombo isan'andro amin'ny hatsarana ara-panahy isika. Mety hatetika isika no tsy hahomby eo amin'ny ezaka ataontsika mba haka tahaka ny modelin'ny lanitra. Tsy maintsy miantoraka sy mitomany eo an-tongotr'i Jesôsy isika, noho ireo tsy fahatanterahantsika sy ny fahadisoantsika; tsy tokony ho kivy anefa isika; tsy maintsy mivavaka mafana kokoa isika, mino kokoa ary miezaka amim-pikirizana indray mba hitombo amin'ny fanahafana ny Tompo. - S1M, b. 1, tt. 336, 337.