CONCERT CULTUREL ET GOSPEL MALGACHE AVEC CLUB MAD À MEYZIEU LYON

 

"Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay" - Rom. 6:22. 

Mofon'aina :

Tian'Andriamanitra ho mafy orina amin'ny finoana ny vahoakany - ary tsy hoe tsy mahalala ny famonjena lehibe natolotra tamin'ny fatra betsaka ho azy ireo. Tsy mila mijery ny hoavy izy ireo, hieritreritra fa hisy asa lehibe hatao ho azy ireo any aoriana any; satria, efa vita ankehitriny ny asa. Tsy asaina hihavana amin'Andriamanitra ny mpino; tsy afaka manao izany na oviana na oviana izy. Asaina manaiky an'i Kristy ho fihavanany izy, satria miaraka amin'i Kristy ny fihavanana sy Andriamanitra. Nofaranan'i Kristy ny ota tamin'ny nitondrany ny vesatry ny ozona teo amin'ny tenany teo ambony hazo, ary nesoriny koa ny ozona teo amin'izay rehetra mino Azy ho Mpamonjy ny tenany manokana. Nofoanany ny fifehezan'ny herin'ny ota ao am-po, ka asehon'ny fiainana sy ny toetran'ny mpino fa tena marina ny fahasoavan' i Kristy.

Omen'i Kristy izay mangataka Aminy ny Fanahy Masina; satria ilaina ny hanafahana ny mpino tsirairay amin'ny fahalotoana sy ny ozona ary ny fanamelohan'ny lalàna. Amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina, ny fanamasinana amin'ny fahamarinana, dia lasa mendrika ny lapan'ny lanitra ny mpino; satria miasa ao anatintsika i Kristy, ary amintsika ny fahamarinany. Raha tsy izany dia tsy misy fanahy hanana zo ho any an-danitra. Tsy hankamamy ny lanitra isika raha tsy mendrika ny rivo-piainana masina ao, fahamendrehana izay tanterahina amin'ny alalan'ny hery miasa manginan'ny Fanahy sy ny fahamarinan'i Kristy. 

Mba ho isan'ny olon'ny lanitra, dia tsy maintsy tanterahintsika ny fitakian'ny lalàna hoe: "Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra,- ary, tiava ny namanao tahaka ny tenanao" Lio. 10:27. Ny hany ahafahantsika manatanteraka izany, dia ny mamikitra amin'ny alalan'ny finoana ny fahamarinan'i Kristy. Eo am-pibanjinana an'i Kristy, dia mandray fitsipika velona sy mivelatra ao am-po isika, ka ny Fanahy Masina no manao ny asa, ilay mpino kosa mandroso avy amin'ny fahasoavana ho amin'ny fahasoavana, avy amin'ny hery ho amin'ny hery, avy amin'ny toetra ho amin'ny toetra. Manahaka ny endrik'i Kristy izy mandra-pahatrarany ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Noho izany, faranan'i Kristy ny ozon'ny fahotana, ary afahany amin'ny heriny sy ny fiantraikany ny fanahy mino. - SIM, b. 1, tt. 394,395.