Lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao" - Mat. 12:36,37. 

Mofon'aina :

Sitrak'Andriamanitra raha isika isam-batan'olona no ho tonga amin'ny toerana izay ahafahany manome ho antsika ny fitiavany. Nomeny tombany ambony ny olombelona ka tamin'ny alalan'ny sorona nataon'ny Zanany Lahitokana no nanavotany antsika, ary tokony ho hitantsika ao amin'ny olombelona namantsika ny nividianan'ny ran'i Kristy azy. Raha mifankatia amin'izany fitiavana izany isika, dia hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Nalahelo ny fontsika isika raha mahita ny hakelin'ny fitiavana ifankatiavantsika. Zava-maniry avy any an-danitra ny fitiavana, ka tsy maintsy kolokoloina isan'andro raha tiantsika handrobona ao am-pontsika. Ny fahalemem-panahy, ny fahamoram-panahy, ny faharipo, ny tsy fahasosoram-poana, ny fandeferana amin'ny zavatra rehetra, ny faharetana ny zavatra rehetra - ireo no voa sarobidin'ilay hazon'ny fitiavana.

Tandremo ny teny lazainao rehefa miara-miasa amin'olona ianao. Aoka mba tsy ho voatery hibebaka ianao noho ny resaka ataonao. "Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, Izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana" - Efes. 4:30. "Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara; ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy" - Mat. 12:35. Hiresaka momba ny fahamarinana ianao raha ao am-ponao ny fitiavana ny fahamarinana. Hiresaka momba ilay fanantenana mahafinaritra anananao ao amin'i Jesôsy ianao. Hitady koa izay hampijoroana sy hampivelarana ny rahalahinao ao amin'ny finoana masina indrindra ianao raha ao am-ponao ny fitiavana. Raha misy teny latsaka izay manimba ny toetran'ny namanao na ny rahalahinao dia aza mba mampirisika izany fifosana izany. Asan'ny fahavalo izany. Ampahatsiahivo amim-pitiavana amin'ilay miteny fa mandrara ny firesahana toy izany ny Tenin'Andriamanitra. 

Tokony hofoanantsika ao am-po izay zavatra rehetra mandoto ny tempolin'ny fanahy mba hitoeran'i Kristy ao anatiny. Nambaran'ny Mpanavotra tamintsika ny fomba ahafahantsika maneho Azy amin'izao tontolo izao. Raha lalaintsika ny Fanahiny, raha anehoantsika ny fitiavany ny hafa, raha mifampihevitra ny tombontsoan'ny hafa isika, raha tsara fanahy isika, manam-paharetana, mandefitra, dia hahazo porofo amin'ny alalan'ny voa entintsika izao tontolo izao fa isika dia zanak'Andriamanitra. Ny firaisana ao amin'ny fiangonana no mahatonga azy ho afaka hampihatra tsara ny hery miasa mangina avy aminy eo amin'ireo tsy mpino sy ireo tia izao tontolo izao. — RH, 5 Jona 1888.