Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona; ary ny fahalemen 'Andriamanitra mahery noho ny olona— 1 Kor. 1:25. 

Mofon’aina:

Miasa amin'ny olona tsotsotra eo amin'ny fiarahamonina Andriamanitra, olona izay lasa mora tohina amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra tamin'ny fibanjinana maharitra ny fahazavan'ny fahamarinana ary tsy nanda tsy hiova sy hiroso lalindalina kokoa. Maro amin'izy ireo no mivezivezy etsy sy eroa, niasan'ny Fanahin'Andriamanitra hitondra fahazavana amin'ny hafa. Ny fahamarinana, ny Tenin'Andriamanitra dia toy ny afo mirehitra ao amin'ny taolan'izy ireo, ka mameno azy ireo faniriana miredareda hanazava ireo izay mitoetra ao amin'ny haizina.

Maro, eny na amin'ireo tsy nahita fianarana aza, no mitory ny Tenin'Andriamanitra ankehitriny. Teren'ny Fanahy handeha sy hitory ny hafatra avy any an-danitra ny ankizy. Ny Fanahy Masina dia harotsaka amin'ireo rehetra izay manolo-tena eo ambany fitarihany, ary manary ireo fomba fiasan'olombelona, dia ireo fitsipika mamatopatotra sy fomba fiasa sarotiny, hanambara ny fahamarinana amin-kery lehibe avy amin'ny Fanahy izy ireo. Tsy tambo isaina ireo handray ny finoana ary hitambatra amin'ny tafiky ny Tompo.

Maro amin'ireo izay milaza ny tenany ho mpanara-dia ny Tompo ankehitriny no tsy milefitra amin'ny fitarihan'ny Fanahiny, fa mitady hibaiko ny Fanahy Masina sy hanery Azy hanaraka ny sitrapony. Izay rehetra toy izany dia tsy maintsy mahafoy ny fiheverana ho mahavita tena, ary manolo-tena tsy misy fepetra ho an'ny Tompo, mba ahafahany miasa hahatantateraka ny sitrapony ao anatin'izy ireo sy amin'ny alalan'izy ireo.

Tsy ho ela dia hirotsaka amin'ny zanaky ny tsy fanarahana ny loza fito. Maro no mamela ny fanasan'ny filazantsara handalo fotsiny; notsapaina sy nozahan-toetra izy ireo; fa tahaka ny tendrombohitra mandindona eo anoloan'ny tavany ireo vato misakana, manakana ny fandrosoany. Maro no hihoatra izany vato misakana izany amin'ny alalan'ny finoana, faharetana ary risi-po ka mandroso amin'ny fahazavana be voninahitra. Saika tsy ampoizina no nijoroan' ireo sakana amin'ny lalana ety sy tery; nipetraka eo amin'ny lalana ireo vato manafintohina; fa voaisotra sy voakodia avokoa izany rehetra izany. Lasa tsinontsinona ireo fiarovana napetrak' ireo mpiandry ondry ratsy fanahy manodidina ny andian'ondriny; an'arivony no miala ka mankamin'ny fahazavana, ary miasa hanely ny fahazavana. — RH, 23 Jolay 1895.