"Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy." — Apok. 22:11. 

Mofon’aina:

Rehefa hifarana ny hafatry ny anjely fahatelo, dia hitsahatra tsy hanao fifonana ho an'ny olo-meloka etij an-tany intsony ny famindrampon'Andriamanitra. Efa vitan'ny vahoakan'Andriamanitra ny asany. Efa nandray ny "ranonorana farany" izy, dia ny "andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo" - Asa. 3:9, ka vonona hiatrika ny andro fizahan-toetra manoloana azy izy. Hivezivezy haingana mampitohy ny lanitra sy ny tatty ny anjely. Hisy anjely avy etSt an-tany hilaza fa vita ny asany; efa nampiharina tamin'izao tontolo izao ny fisedrana farany, ary izay rehetra Nita fa nahatoky tamin'ny didin'Andriamanitra dia efa nandray ny "tomboicasen'Andriamanitra velona" - Apok. 7:2. Amin'izany dia ajanon'i Jesosy ny fanelanelanana ataony ao amin'ny fitoerana masina any ambony. Hanandratra ny tanany izy sady hiteny amin'ny feo mahery hoe: "Vita", ary raha manala ny satroboninahiny mba hitsaoka ireo tafiky ny anjely rehetra any an-danitra dia hanao izao fanambarana manetriketrika izao Izy hoe: "Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihamaloto ihany izy; ary zay marina koa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka ola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka hihamasina ihany izy" - Apok. 22:11. Efa ho voafetra ny ho anjaran'ny tsirairay, na ho fiainana, na ho fahafatesana. Efa nanao fanavotana ho an'ny vahoakany Kristy ary nikosoka ny fahotany. Feno ny isan'ny mpanompony; "ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana rehetra eto arnbanin'ny lanitra" - Dan. 7:27 - dia efa madiva hatolotra ireo izay handova famonjena, ka hanjaka ho Mpanjaka'ny mpanjaka sy ho Tompon'ny tompo i Jesosy.

Rehefa mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina Izy, dia hisy haizina hanarona ny mponina eto an-tany. Mandritra io fotoana mampangorohoro io, dia tsy maintsy hivelona eo imason'Andriamanitra masina tsy misy mpanelanelana ny marina. Efa nesorina ny fefy nisakanana ny ratsy fanahy, ary hanampatra ny fahefany amin'ny olona nikomy tsy nett' hibebaka hatramin'ny farany i Satana. Mifarana ny fahari-pon'Andriamanitra. Nitsipaka ny famindrampony izao tontolo izao, nanamavo ny fitiavany sy nanitsakitsaka ny [Many. Nihoatra ny fetran'ny fahasoavana ny ratsy fanahy; efa niala ny Fanahin'Andriamanitra, izay nikirizana hotoherina. - HM, tt. 639,640.