"Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin'ny olona." — Mat. 5:13. 

Mofon’aina:

Hiasa miaraka amin'ny fiangonana Andriamanitra, fa tsy hiasa irery akory. Ho an'ny tsirairay avy aminareo izay nanandrana ny hatsaran'ny Tenin'Andriamanitra dia "Aoka hazava ea imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra" - Mat. 5:16. Hoy Jesosy: "Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin'ny olona". Ny fanasina mahavonjy, ny tsiro omen'ny Kristianina dia ny fitiavan'i Jesosy ao am-po, fahamarinan'i Kristy manenika ny fanahy. Raha te hihazona ny herin'ny finoany mahavonjy ny mpampianatra ny fivavahana, dia tsy maintsy mihazona ny fahamarinanany eo analoany sy ny voninahitr'Andriamanitra ao aoriany. Ary hiseho eo amin'ny fiainany sy ny toetrany ny herin't Kristy.

Rehefa mankeo amin'ny vavahady misy perla isika ka miditra ny tananan'Andriamartitra, hisy hanenina ve izay miditra ao, satria nanolotra ny fiainana manontolo an'i Jesosy? Aoka hitia Azy amin'ny fitiavana tsy mizarazara isika, ary hiara-hiasa amin' ireo anjelin'ny lanitra, mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary rehefa miray amin'ny fomban'Andriamanitra, dia afaka ny hizara an'i Kristy amin'ny hafa. Aoka ho vita batisa amin'ny Fanahy Masina! Aoka hanazava ny efitrefitry ny saina sy ny fo amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra avy amin'ny Masoandron'ny fahamarinana; voazera sy voaroaka any ivelan'ny tempolin'ny fanahy ny sampy rehetra. Aoka hivaha ny lelantsika ka hilaza ny hatsarany sy hanambara ny heriny!

Raha manaiky ny antson'i Jesosy ianao, dia tsy ho very anjavony ny hery miasa mangina avy amin'ny hatsara sy ny herin'ny fahasoavan'i Kristy eo amin'ny hafa. Andeha hibanjina Azy isika ary hovana ho tahaka ny endriny Izay itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary hahatsapa fa ekena ao amin'Ilay Zanaka Malalany, "tanteraka ao aminy, sady lzy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra" - Kol. 2:10. — BE, 15 Febroary 1892.