"Ary hianareo no vavolombelon 'izany. Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan'ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandram -panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo." — Lio. 24:48,49. 

Mofon’aina: 

Taorian'ny firotsahan'ny Fanahy Masina, dia nandeha nijoro ho vavolombelona hanambara ny tantara mahagagan'ny fandriana fihinanam-bilona sy ny hazo fijaliana ireo mpianatra izay notafina ny fiadian' Andriamanitra rehetra. Olona tsotra izy ireo, kanefa nandeha nitondra ny fahamarinana. Taorian'ny nahafatesan'ny Tompony, dia olona tsy nahavita na inona na inona, kivy, ketraka izy ireo, tahaka ny ondry tsy misy mpiandry: kanefa ankehitriny kosa, lasa mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana, tsy mitam-piadiana, fa miaraka amin'ny Teny sy Fanahin'Andriamanitra handresy ny fanoherana rehetra. Nolavina sy nohelohina ary nofantsihina teo amin'ny hazo fijaliana mahamenatra ny Tompony. Niteny sy nanaraby ireo mpisorona sy mpanapaka jiosy nanao hoe: "Ny sasany novonjeny; fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'i Israely Izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana Izy ankehitriny, dia hino Azy izahay" - Mat. 27:42.

Kinanjo, izany hazo fijaliana izany, izay fitaovana mahamenatra sy fampijaliana no nitondra fanantenana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Nanampy isa ireo mpino; nandao azy ireo ny fahadisoam-panantenana sy ny fahakiviana tsapany. Voaova ny toetran'izy ireo, ary niray fo tamin'ny tady mahazakan'ny fitiavana kristianina izy ireo. Na dia tsy manan-karena sy nambaran'izao tontolo izao fa mpanarato tsotra tsy nandia fianarana aza izy ireo dia namboarin'ny Fanahy Masina ho vavolombelon'i Kristy. Na tsy nisy aza ny voninahitra sy ny fanindrahidran'ny tany, dia mahery fon'ny finoana izy ireo. Avy amin'ny molony no mipololotra ireo teny maharesy lahatra sy hery avy amin'Andriamanitra izay nanozongozona izao tontolo izao. 

Ny toko fahatelo, fahefatra ary fahadimy ao amin'ny Asan'ny Apostoly no mitantara ireo fijoroana ho vavolombelona nataon'izy ireo. Ireo izay nanda sy nanombo ny Mpamonjy dia nanantena hahita ireo mpianany ho kivy, ketraka ary handao ny Tompony. Tamim-pahagagana no nandrenesan'izy ireo ny fijoroana ho vavolombelona mazava sy feno fahasahiana teo ambanin'ny herin'ny Fanahy Masina. Naneho ny teny sy ny asan'ny Mpampianatr'izy ireo ny teny sy ny asan'ireo mpianatra; ary samy nilaza izay rehetra nandre fa nianatra tamin'ny sekolin'i Jesosy izy ireo, niteny toy izay nitenenany. "Ary tamin'ny hery be no nanambaran 'ny Apostoly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo; ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra." - Asa. 4:33. - EGWM, t. 1543.