"Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany." — Asa. 1:8. 

Mofon’aina:

Nanapa-kevitra Andriamanitra fa tsy misy zavatra avelany tsy ho tomombana ny fanafahana ny olona avy amin'ny fanagejan'ny fahavalo. Taorian'ny niakaran'i Kristy any an-danitra, dia nomena ny olona ny Fanahy Masina, hanampy izay rehetra te hiara-hiasa Aminy, ka hamboatra sy hamolavola ny toetran'ny olona. Nosoritsoritin'ny Mpamonjy ny anjara asan'ny Fanahy Masina. Hoy Izy: "Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana" - Jao. 16:8. Mpandresy lahatra sy mpanamasina koa ny Fanahy Masina.

Satria tsy misy afaka ny mibebaka amin'ny fahotany raha tsy miaiky izany izy, dia mazava ny filantsika ny firaisana amin'ny Fanahy Masina amin'ny asa hanatrarana ireo lavo. Hiasa foana ny fahaizan'olombelona raha tsy miray amin'ny anjelin'ny lanitra isika. Noho ny tsy fisian'ny fahalalana ny fahamarinana mamelombelona sy ny fiasan'ny hevi-diso mamitaka no mampirefarefa amin'ny tany sy mampilentika ny olona ao anatin'ny lavaka lalin'ny fitotonganam-paharatsiana. Tokony hiara-hiasa amim-pirindrana ny anjely sy ny olona hampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ireo tsy mahalala izany, mba ho afaka amin'ny fatoran'ny ota izy ireo. Ny fahamarinana ihany no manafaka ny olona. Io fahafahana sy fahalalahana avy amin'ny fahalalana ny fahamarinana io dia tokony hotorina amin'ny manan'aina rehetra.

Liana amin'ity asa lehibe sy masina ity i Jesosy Kristy, Andriamanitra Izy tenany mihitsy, ary ireo anjelin'ny lanitra. Ny olona dia nomena tombontsoa ambony hanambara ny toetran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoloran-tena tsy misy fitiavan-tena amin'ny ezaka hanafaka ny olona amin'ny lavaka lalin'ny faharavana ilentehany. Ny olona tsirairay izay milefitra mba hohazavain'ny Fanahy Masina, dia hampiasaina hanatanteraka izany fikasan'ny lanitra novolavolaina izany. Kristy no Lohan'ny fiangonana, hanome voninahitra Azy ny fisian'ny fandraisana anjara betsaka kokoa amin'ny lafiny rehetra ataon'ny fiangonana eo amin'ny asa famonjem-panahy.

Saingy mila manome sehatra misimisy kokoa ny Fanahy Masina ny olona, mba hiraisan'ny mpiara-miasa fo sy saina ary mba handroso amin-kery toy ny tena iray an' ireo miaramila. Aoka ny rehetra hahatsiaro fa isika dia "natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona." - 1 Kor. 4:9. — AUCR, 1 Aprily 1898.