"Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery; ary ny iva razana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin'Andriamanitra, dia ny atao ho tsy misy aza, mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo anatrehan'Andriamanitra." — 1 Kor. 1:27-29. 

Mofon’aina:

Raha mba mahita ny maha-zava-dehibe sy ny maha-goavana ny asantsika isika ary afaka mahita ny vanim-potoana misy antsika, dia ho talanjona fa hay afaka mampiasa antsika Andriamanitra amin'ny asa fitarihana ireo fanahy ho amin'ny fahamarinana, na dia tsy mendrika aza isika. Misy zavatra maro tokony ho fantatsika, kanefa tsy fantatsika satria lavitra loatra ireo tombontsoa tokony ho antsika isika.

Hoy i Kristy tamin'ny mpianany: "Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny" - Jao. 16:12. Izany no toerana misy antsika. Tsy afaka ny hahalala izay lazainy ve izy ireo raha mpankato ny Teniny, raha nampihatra amin'ny tsipiriany ny fahamarinana nomeny azy ireo? Fa na dia tsy afaka ny hahalala aza izy ireo, nilaza tamin'izy ireo Izy fa haniraka ny Mpananatra, hitarika azy ireo amin'ny fahamarinana rehetra. Tokony ho eo amin'ny toerana izay ahafahantsika mahalala ny fampianarany, fitarihany ary ny fiasan'ny Fanahin'i Kristy isika. Tsy tokony handrefy an'Andriamanitra na ny fahamarinany amin'ny alalan'ny fahalalantsika voafetra na fomba fijery voavolavola mialoha isika.

Maro ireo izay tsy mahazo an-tsaina akory ny toerana misy azy; satria jamba ara-panahy izy ireo. "Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana hianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo i Jesôsy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?" - 2 Kôr. 13:5. Mino aho fa tsy misy amintsika holavina. Mitoetra ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana ve Kristy? Ao anatinao ve ny Fanahiny? Raha izany, dia hipololotra ao anatin'ny fanahinao ny faniriana lalina hamonjy ireo izay nanoloran'i Kristy ny tenany ho faty, lasa tsinontsinona ny izaho ary Kristy irery ihany no hasandratra (...).

Tokony ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ireo izay milaza ny tenany ho iray amin'i Kristy. Tsy maintsy mampitandrina izao tontolo izao ny vahoakan'Andriamanitra, ary manomana ny olona hahafahatra amin'ny andro fahatezerana rehefa tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra ny Zanak'olona. Tokony haka ny tara-pahazavan'ny lanitra avy amin'i Jesôsy ny mambran'ny fiangonan' i Kristy, ary hampita izany amin'ny hafa, hametraka lalana mankany an-danitra eto amin'izao tontolo izao. — RH, 8 Oktobra 1889.