Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon' Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesôsy taminy." — Lio. 8:39. 

Mofon’aina:

Misokatra manerana ny toerana rehetra ny saha ary antsoina ny mpitory mavitrika. Na eto an-toerana na any ivelany dia misy varavarana misokatra izay toa tsy misy irika hanaovana ny asa. Kanefa maro ireo manana ny fahazavan'ny fahamarinana, ary raha nanatanteraka ny zavatra rehetra tamin'ny heriny izy ireo, dia asa lehibe manao ahoana re no tontosa e! Tsy afaka ny ho mpitory ny Teny avokoa ny olona rehetra, saingy eo amin'ny toerana honenany kosa dia afaka manao zavatra ho an'i Kristy ny rehetra. Afaka manao asa tsara eo amin'ny mpiray vodirindrina aminy izy. Raha manao ny asa amin'ny sainy sy ny fony izy, dia afaka ny hamolavola drafitra hahatonga azy ho mahomby amin'ny zavatra bitika, na inona na inona toerana misy azy. 

Ny tombontsoa miavosa azo ampiasaina, ireo varavarana misokatra avy amin'ny fitantanan'Andriamanitra hitoriana ny Tenin'Andriamanitra, dia mitaky fanatitra avy amintsika, toy ny fotoana sy fahaizana ary vola, ka na fanomezana lehibe io na kely, araka ny nanambinan'Andriamanitra antsika, dia hidiran'ny fahamarinana amin'ny toerana maizina eto an-tany sy hampijoro fenitry ny fahamarinana ary hampandroso ny ambain-dain'ny fanjakan'i Kristy.

Miandry hiara-hiasa amin'ny olona ireo anjelin'ny lanitra mba ho maro ireo fanahy handre sy ho tohinin'ny Fanahy Masina ka hiova fo. 

Efa naharitra ela ny naniriantsika sy niandrasantsika ny fiavian'ny Tompo; kanefa manao ny zavatra rehetra amin'ny herintsika manontolo ve isika mba hanafainganana ny fiaviany? "Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo lzy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra" - 2 Pet. 3:9. Raba mbola miasa mandrakariva ny Tompo, raha mbola ao anatin'ny asa eto an-tany ny lanitra manontolo hitaona ny olona ho eo amin'i Kristy sy ho amin'ny fibebahana, inona ary no mba hataon'ny olona ho fantson'ny fahazavana sy hahafahany hiara-hiasa amin'ny lanitra? Mangataka isan'andro ve izy hoe: "Tompoko, inona no hataoko?" - Asa. 9:6; 22:10. Miaina fiainana feno fandavan-tena tahaka an'i Kristy ve izy? Voahetsika lalina ve izy ary ny fony voataona hivavaka amin'Andriamanitra mba handray avy amin'ny fahasoavany ny Fanahy Masin'Andriamanitra, mba hanana fahendrena hiasa izy, omban'ny fahaiza-manaony sy ny fananany hamonjy fanahy izay very tsy manana an'i Kristy? - RH, 16 May 1893.