"Dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe: "Izaho manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy Izay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany aza aho; lzy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo." — Lio. 3:16. 

Mofon’aina:

Fahotana tamin'ny fanompoam-pivavahana fahiny ny manolotra fanatitra eo amin'ny alitara tsy izy, na mandoro didin-kazo manitra avy amin'ny afo tsy izy. Mampidi-doza antsika ny mampifangaro ny masina sy ny tsy masina. Ny afo masina avy amin' Andriamanitra no tokony hampiasaintsika amin'ny fanatitsika. Kristy no alitara tena izy, ary ny Fanahy Masina kosa no afo tena izy. Manome tsindrimandry, mampianatra, mitantana ary mitari-dalana ny olona ny Fanahy Masina ary mahatonga azy ireo ho mpanolo-tsaina azo antoka. Raha miodina amin' ireo olom-boafidin'Andriamanitra isika dia tandindomin-doza, satria mitady andriamanitra tsy izy sy manolotra fanatitra eo ambony alitara tsy izy (...) 

Tsy mitondra vokatra na inona na inona ny toriteny mahery vaika indrindra raha tsy ny Fanahy no mampianatra sy manazava ireo izay mandre. Raha tsy ny Fanahy no miasa miaraka sy amin'ny alalan'ny olona dia tsy ho voavonjy ireo fanahy, na koa ho voaova ny toetra eo am-pamakiana ny Soratra Masina. Ny drafitra sy ny vinavina izay atao mifandraika amin'ny asa dia tsy tokony hanana endrika hisintonana ny fijery eo amin'ny tena. Hery sy sabatra roa lela eo an-tanan'ny olona ny Tenin'Andriamanitra. Kanefa ny Fanahy Masina no mampahomby sy mampanan-kery izany hanohina ny saina.

’’Ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra"- Jao. 6:45. Andriamanitra no mahatonga ny fahazavana hanazava ny fon'ny olona. Hahatsiaro ve ianareo anadahiko mpitandrina fa zava-dehibe ny hanekena an'Andriamanitra ho loharanon'ny herintsika, ary ny Fanahy Masina ho Mpananatra? Ny antony lehibe mametra an'Andriamanitra hanao zavatra tena bitika dia satria manadino isika fa ny hatsaran-toetra velona dia avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fanahy Masina. 

Maneho tsy tapaka amin'ny fanahy ny fahitana ny zava-panahy ny Fanahy Masina. Toa akaiky ny fanatrehan'Andriamanitra, ary raha manaiky ny saina, raha misokatra ny varavaran'ny fo, dia honina hiaraka amin'ny olona i Jesôsy. Miasa ao am-po ny herin'ny Fanahy ary mitaona ny fironan'ny sitrapo ho eo amin'i Jesôsy amin'ny alalan'ny finoana velona sy fiankinana tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ny Fanahy Masina no mampahafantatra ny zavatra momba an'Andriamanitra, vantany vao mandray fanapahan-kevitra sy miasa araka ny fahazavana naseho azy ny fanahy. - MR, b. 2, t. 46.