"Fa tsy hianareo no miteny fa ny Fanahin'ny Rainareo no miteny ao anatinareo." —Mat. 10:20. 

Mofon’aina:

Amin' ireo fanomezana rehetra nomen'Andriamanitra dia tsy misy na iray aza sarobidy kokoa mihoatra ny fanomezam-pahasoavana miteny, rehefa nohamasinin'ny Fanahy Masina. Amin'ny alalan'ny lela no entintsika mampiaiky sy mandresy lahatra: fa avy aminy no hanononantsika vavaka sy fiderana ho an'Andriamanitra, ary avy aminy no hampitantsika ireo hevitra sarobidy momba ny fitiavan'ny Mpanavotra. lreo izay afaka hanazava ny saina dia hanana tombontsoa matetika hamaky avy amin'ny Baiboly na boky izay mampianatra ny fahamarinana, ary dia hitondra fahamarinana hanazava ny fanahy.

Rehefa miantso ny feon'ny Tompo hoe: "Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay? Dia hoy izaho: Inty aho, iraho aho" - Isa. 6:8. Aoka hahatsiaro isika fa ny vain'afo nalaina tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara dia tsy maintsy hatehina ny molotrao aloha. Ary dia ho teny fahendrena sy masina ny teny aloaky ny vavanao. Hanam-pahendrena ianao hahafantatra izay lazaina sy izay avela tsy ho lazaina. Tsy hiezaka ny haneho ny hakingan-tsainao toa teolojianina ianao. Hitandrina tsy haneho saina lian'ady na hampirehitra fifandirana amin'ny alalan'ny fampidirana tsy amim-piheverana ireo foto-pinoantsika rehetra ianao. Hahita hambara tsara izay tsy hampirehitra fanoherana, fa hanokatra ny fo hangetaheta fahalalana lalina kokoa ny Tenin'Andriamanitra ianao. 

Maniry anao ho mpambabo fanahy ny Tompo; koa aoka tsy hanery ny foto-pinoana amin'ny olona, fa "ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana" - 1 Pet. 3:15. Nahoana no amim-panajana na tahotra izany? Tahotra andrao haroharoim-piheveran-tena ho zavatra ny teninao, andrao teny tsy voahevitra no ambara, andrao tsy hanahaka an'i Kristy ny teny sy ny fombafomba. Mifandraisa tsara amin'i Kristy, ary asehoy ny fahamarinana ao Aminy. Tsy misy fo tsy tohinin'ny tantaran'ny fanavotana izany.

Rehefa mianatra ny fahamoram-panahy sy fanetren-tenan'i Kristy ianao dia hahafantatra izay tokony ambara amin'ny olona; satria ny Fanahy Masina no milaza aminao izay teny tokony hotenenina. Ireo izay mahatsapa ny filana ny fitahirizana ny feo ambanin'ny fifehezan'ny Fanahy Masina dia ho afaka hamaly voa izay hitsimoka sy hitombo ho amin'ny fiainana mandrakizay. - AUCR, 1 Jolay 1902.