"Dia hiteny aminy hianao ka hanolo-teny azy; ary Izaho homba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo izay hataonareo."

— Eks. 4:15. 

Mofon’aina:

Rehefa manao ny ezaka rehetra handresy lahatra ny fon'ny mpanota ny fahamarinana amim-panetren-tena sy amim-pitiavana ny olona iray mpiara-miasa amin'i Kristy dia hiteny amin'ny alalan'ny olombelona ny feon'ny fitiavana. Hiara-hiasa amin'ny olona feno fanoloran-tena ny anjelin'ny lanitra, ary ny Fanahy Masina kosa no hiasa amin'ny fanahin'ilay tsy mpino. Ny fahafahana mino dia avy amin'Andriamanitra miasa ao am-po ary dia hanaiky ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra ny mpanota. 

Noho ny hery miasa mangina maimaim-poana avy amin'ny Fanahy Masina dia voaova izy ary lasa iray amin'i Kristy amin'ny fanahy sy ny fikasana. Mitombo ny fitiavany an'Andriamanitra, mangetaheta ny fahamarinana izy ary maniry ny hitovy kokoa amin'ny Tompony. Rehefa mibanjina an'i Kristy izy dia voaova avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny toetra ho amin'ny toetra, ary lasa mitombo amin'ny fitoviana amin'i Jesôsy. Vonton'ny fitiavana an'i Kristy izy ary feno fitiavana lalina tsy misy fetra ho an'ireo fanahy very, ary ao anatiny i Kristy, ilay fanantenan'ny voninahitra. "Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany" - Jao. 1:12.

Ilaintsika indrindra ny fiasan'Ilay Tsitoha fa tsy hiantehitra amin'ny olona. Tokony hanomana ny olona hahafahatra amin'ny fiomanana ho amin'ilay andron'Andriamanitra isika; tokony hisarika ny fijerin'ny olona ho eo amin'ny hazo fijalian'ny kalvary isika, hanazava ny antony nanaovan'i Kristy sorona lehibe ny tenany. Tokony haneho amin'ny olona isika fa azon' izy ireo atao ny hiverina ho mahatoky an'Andriamanitra sy hankato ny didiny. Rehefa mijery an'i Kristy ho avotra noho ny otany ny mpanota, dia aoka hiara-mamindra aminy ny olona. Aoka izy ireo hanambara amin'ny mpanota hoe: Kristy "no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika izany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa" - 1 Jao. 2:2. 

Ampirisiho izy hikatsaka fahendrena amin'Andriamanitra; satria amin'ny alalan'ny vavaka mafana no hianarany ny sitrapon'Andriamanitra, tsara lavitra noho ny ampianarin'ny olona mahay manolo-tsaina izany. Hahita izy fa ny fandikan-dalana no nahatonga ny fahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra, ka haharikoriko azy ny fahotana izay nandratra an' i Jesôsy. Rehefa mijery amin'i Kristy Mpisorona miantra sy mamindrafo izy dia torotoro mandrakariva ny fony. - TM, tt. 220,221.