"Ary izaho koa, ry rahalahy, raha tonga tany aminareo, dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesôsy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana; ary izaho, raha tany aminareo, dia azon'ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be." — 1 Kôr. 2:1-3. 

Mofon’aina:

Ho avy ny andro izay haneren'ny herin'Andriamanitra ny fiangonana ka fihetsehana mahery vaika no vokany; satria ny hery nomen'ny Fanahy Masina dia hanindrimandry ny mambra handeha sy hitaona fanahy ho an'i Kristy. Kanefa rehefa miseho io fihetsehana io dia ireo mpanompo mahatoky miankina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka tsy tapaka sy mafana irery ihany no voaro. Ilainy ny manao fangatahana mafana fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy no hiaro azy ireo tsy hieboebo na hitady famonjena amin' izany. Tsy maintsy mijery an'i Jesosy mandrakariva izy ireo mba hahatsapany fa ny herin'i Kristy no manao ny asa, ary noho izany, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. 

Antsoina hanao ezaka feno fanapahan-kevitra isika hanitatra ny ambaindain'ny asan'Andriamanitra, ary tena ilaina indrindra ny vavaka mankany amin'ny Raintsika any an-danitra. Ilaina ny manolo-tena hivavaka mitokana sy eo anivon'ny fianakaviana ary ny fiangonana. Mila alamina ny tokantranontsika, ary mila manao ezaka matotra isika hampisy fahalianana hanao asa fitoriana eo amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny fianakaviana. Tsy maintsy maka ny fon'ireo zanatsika isika hanao ny asa matotra hamonjy ny very, mba hanao ny tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra haneho an'i Kristy izy ireo.

Fa aoka tsy ataontsika an-tsirambina izany arakaraka ny hitomboan'ny fihetsehana, mba hahatonga antsika hahomby amin'ny fanatanterahana ny asa tsy maintsy atao; fa misy loza ny fitokisantsika amin'ny drafitra sy ny fomba fiasa nataon'ny olombelona. Manjary mihena kokoa ny vavaka sy ny finoana. Zava-doza ny tsy fahatsapana fiankinana amin'Andriamanitra, izay hany afaka hampahomby ny asantsika; fa na izany aza ny fironana misy, dia aoka tsy hisy hanamaivana ny olombelona fitaovana. Tsia, tsy azo hamaivanina izany, fa hatao mihitsy aza miaraka amin'ny fanekena ny fanomezan'ny lanitra, dia ny Fanahy Masina. Tsy mahalala an'Andriamanitra izao tontolo izao raha ny fahendreny, ary zavatra mandeha ho azy amin'ny olombelona rehetra ny manohitra an'Andriamanitra, na amin'ny fomba maivamaivana izany na mahery vaika kokoa. Tokony hijery an'i Jesôsy isika, ary hiara-hiasa amin'ny herin'ny lanitra, ka hanolotra ny fangatahantsika amin'ny Ray amin'ny anaran'i Jesôsy. - RII, 4 Jolay 1893.