"Miaraha-miaritra ny mafy amiko hianao tahaka ny miaramila tsaran'i Kristy Jesôsy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo-tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila." — 2 Tim. 2:3,4. 

 

Mofon’aina:

Tsy manana afa-tsy fotoana fohy isika mialoha ny hipoahan'ny ady; dia ho tonga i Kristy, ary hifarana io trangam-pikomiana io. Noho izany dia mila manao ezaka farany hiasa miaraka amin'i Kristy sy hampandrosoana ny fanjakany isika. Ny sasany izay miatrana eo anoloan'ny ady, manohitra amin'ny zotom-po ireo ratsy misosoka, dia lavo eo am-piatrehana ny adidiny; ny sasany indray amim-pahorihana no hitazanany ireo mahery fo lavo, kanefa tsy manam-potoana hiatoana amin'ny asa izy ireo. Tsy maintsy mifanetiety izy ireo amin'ny laharany, mandray ny faneva avy amin'ny tanan'ireo lavon'ny fahafatesana, ary amin'ny tanjaka vaovao no hiadiany ho an'ny fahamarinana sy ny voninahitr'i Kristy. Tsy maintsy atao ny fanoherana ny fahotana, dia ny herin'ny maizina, tsy toy ny taloha. Mitaky hetsika matanjaka sy feno fanapahan-kevitra avy amin'ireo mino ny fahamarinana ankehitriny izao androntsika izao. Tokony hampianatra ny fahamarinana amin'ny hevitra sy ohatra aseho izy ireo.

Raha tahaka ny haharitra ny fiandrasana ny fahatongavan'ny mpanavotra antsika, raha tsy maharitra isika amin'ny fahavitan'ny iraka ataontsika sy fahazahoana fahafahana amin'ny ady, satria mitanondrika noho ny fahoriana sy valaky ny asa, dia aoka hahatsiaro fa napetrak'Andriamanitra eto an-tany isika hisedra tafiotra sy ady mba hahatanteraka ny toetra kristianina, mba hifankahazatra kokoa amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesôsy zokintsika ary mba hiasa ho an'ny Tompo hambabo fanahy maro ho an'i Kristy, ka amin'ny fo ravoravo no handrenesantsika ny teny manao hoe: "Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky (..) midira amin'ny fifalian'ny tomponao" - Mat. 25:21. Aoka hampanginin'izany fahatsiarovana izany ny fimonomononana rehetra 

Manàna faharetana ry miaramilan'i Kristy. Kely sisa, dia ho tonga Ilay ho avy. Ny fiandrasana, fiambenana ary fisaonana mahatorovana dia hisinda tsy ho ela. Hatolotra tsy ho ela ny valisoa; ary hiposaka ny marainan'ny mandrakizay. Tsy fotoana hatoriana intsony izao, tsy misy fotoana hanomezana lalana ny fanenenana tsy mahasoa intsony. Izay minia ho rendremana izao dia tsy hahazo tombontsoa sarobidy hanao soa amin'ny ho avy. Nomena antsika ny tombontsoa feno fitahiana hamory ny vokatra amin'ny fijinjana lehibe; kintana hanampy hipetraka eo amin'ny satroboninahitr'i Kristy, Mpanavotra maha-te ho tia, ny fanahy tsirairay voavonjy. Iza re no eo an-dalam-pametrahana fiadiana e? Fa raha manohy kely monja izy amin'izany ady izany, dia hahazo fandresena vaovao ary hanangona loka vaovao ho an'ny mandrakizay. - RH, 25 Oktobt 1 1881.