« Ary ny amin'ny zava-panahy, ry rahalahy, dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. (..) Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin 'ny olona rehetra.» - 1 Kôr. 12:1-6. 

Mofon’aina:

Ny talenta izay nankinin'i Kristy tamin'ny fiangonany dia maneho ny fanomezana sy ny fitahiana omen'ny Fanahy Masina. "Fa ny anankiray nomen'ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana, arnin'izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, amin 'izany Fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny s itrapony. " - 1 Kor. 12:8-11. (... )

Amin'ny fandaminana rehetra ataon' Andriamanitra, dia tsy misy zavatra tsaratsara kokoa noho ny drafiny hanome fanomezam-pahasoavana samy hafa ho an'ny lehilahy sy vehivavy. Zaridainan'Andriamanitra ny fiangonana, haingoin'ny hazo, zava-maniry, ary voninkazo maro isan-karazany. Tsy mangataka ny hysopa mba hiantsoroka ny andraikitra tandrify ny hazo sedera Izy, na miandry ny ôliva mba hahatratra ny haavon'ny rofia mijoalajoala.

Maro ireo tsy nahazo afa-tsy fanofanana ara-pivavahana sy ara-tsaina voafetra ihany, kanefa manana asa ampanaovina io saranga io Andriamanitra, raha tahiny ka hiasa amim-panetren-tena sy hatoky Azy izy ireo. (...)

Fanomezana maro no zaraina amin'ny olona samihafa, mba hahatsapan'ny mpiasan'Andriamanitra fa mila ny andaniny ny ankilany. Omen'Andriamanitra ireo fanomezana ireo, izay ampiasaina ho amin'ny asa fanompoany, tsy hanomezam-boninahitra ny olona manana azy anefa, fa hanandratana ilay Mpanavotra izao tontolo izao. Tsy maintsy ampiasaina ho fanasoavana ny taranak'olombelona izy ireny, hanehoana ny fahamarinana, fa tsy hanambarana fahadisoana (...) Haseho amin'ny teny sy ny fihetsika tsirairay ny fahalemem-panahy sy fitiavana. Ho voavaly ny vavak'i Kristy ho amin'ny firaisan'ny mpanara-dia Azy rehefa mahatanteraka ny andraikitra voatendry ho azy ny mpiasa tsirairay, ka ho fantatr'izao tontolo izao fa mpianany ireo. - ST, 15 Martsa 1910.