"Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny Fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomen'ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany Fanahy izany ihany." - 1 Kôr. 12:7,8. 

Mofon’aina:

Mety ho mpitory teny ikoizana angamba ny mpiasa iray; ny iray ety ho mpanoratra ikoizana; ny iray hafa koa mety ho manana fanomezam-pahasoavan'ny vavaka avy amin'ny fo sy matotra ary mafana; ny iray koa mety ho manana ny fanomezam-pahasoavan'ny hira; ny iray hafa koa mety ho manana hery manokana entina hanazavana tsara ny Tenin'Andriamanitra. Fa ny fanomezana tsirairay dia tsy maintsy ho fahefana eo am-pelatanan'Andriamanitra satria miara-miasa amin'ny mpiasany Izy. Ny anankiray nomen'Andriamanitra teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana, ny anankiray finoana, fa ireo rehetra ireo dia tsy maintsy miasa eo ambanin'ny Loha iray. Ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana dia mitarika ho amin'ny hetsika maro samy hafa, kanefa "Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra" - 1 Kôr 12:6.

Irin'ny Tompo ny hianaran'ny mpanompony izay nofidiny hiray ao anatin'ny ezaka mirindra. Mety hieritreritra ny sasany fa lehibe loatra ny fahasamihafana eo amin'ny fanomezam-pahasoavany sy ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa ka tsy afaka ny hiray amin'ny hafa ao anatin'ny ezaka mirindra izy ireo. Kanefa rehefa tadidiny fa misy saina samihafa tsy maintsy tratrarina, ka mety handa ny fahamarinana ny olona sasany raha toa ka mpiasa iray no maneho izany, ary tsy hanokatra ny fony amin'ny fahamarinan’Andriamanitra raha tsy aseho amin'ny fomba hafa ary entin'ny mpiasa hafa, dia hiezaka amim-panantenana ny hiasa ao anatin'ny firaisana izy ireo. Na dia samy hafa aza ny talentan'izy ireo, dia afaka ny ho eo ambany fifehezan'ny Fanahy iray ihany izy. Haseho amin'ny teny sy ny fihetsika tsirairay ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana. Ho voavaly ny vavak'i Kristy ho amin'ny firaisan'ny mpanara-dia Azy rehefa mahatanteraka ny andraikitra voatendry ho azy ny mpiasa tsirairay, ka ho fantatr'izao tontolo izao fa mpianany ireo.

Ao anatin'ny fitiavana sy ny fahatokiana no tsy maintsy hiraisan'ny mpiasan'Andriamanitra. Izay miteny na manao zavatra                mikendry ny hampisaraka ny mambran'ny fiangonan'i Kristy dia miasa manohitra ny fikasan'Andriamanitra.

Manala baraka an'i Kristy ny disadisa sy ny fifanoherana eo amin'ny fiangonana, ny fivoizana ny fiahiahiana sy ny tsy fifampitokiana. Tian'Andriamanitra ny hikolokoloan'ny mpanompony ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. — TFC, b. 9, tt. 144,145.