"Ary inona koa no holazaiko? Fa ho lany ny andro, raha milaza an'i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefia aho, Davida koa sy Samoela ary ny mpaminany, izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedan'ny afo, afaka tamin'ny lelan-tsabatra, raha nalemy dia nampahatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramilan 'ny firenena hafa." - Heb. 11:32-34. 

 

Mofon‘aina:

Ny finoana dia fatokiana an'Andriamanitra - matoky fa tia antsika Izy ary mahafantatra tsara tokoa izay mahasoa antsika. Noho izany dia mitarika antsika hisafidy ny lalany izany fa tsy ny antsika. Manaiky ny fahendreny eo amin'ny toeran'ny tsy fahalalantsika izany; ny fahatanjahany eo amin'ny toeran'ny fahalementsika; ny fahamarinany eo amin'ny toeran'ny maha-mpanota antsika. Efa Azy rahateo ny fiainantsika sy ny tenantsika. Koa ny finoana dia fiaikena ny maha-Tompo Azy sy fanekena ny fitahiana aterak'izany. Voalaza fa ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fahadiovana no tsiambaratelon'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ny finoana no mampanana antsika ireo foto-kevitra ireo. 

Fanomezana avy amin 'Andriamanitra ny fikasana sy ny faniriana tsara rehetra. Ny finoana dia mandray ny fiainana izay afaka hamokatra fitomboana sy fahombiazana marina avy amin'Andriamanitra irery ihany. Tokony ho tena hazava tsara ny fomba ampiasana ny finoana. Misy fepetra avokoa ny teny fikasan'Andriamanitra tsirairay. Raha toa ka vonona ny hanao ny sitrapony isika, dia homeny antsika ny heriny iray manontolo. Na inona na inona fanomezana ampanantenaina dia ao anatin'ilay teny fikasana ihany izany. "Ny voa dia ny tenin 'Andriamanitra" - Lio. 8:11. Raha azo antoka tokoa fa ao anatin'ny akorany ny hazo terebinta, dia azo antoka ihany koa fa ao anatin'ny teny fikasany ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha raisintsika ny teny fikasana, dia azontsika ny fanomezana.

Ny finoana izay ahazoantsika mandray ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia efa fanomezana ihany koa, ary samy omena fatra amin'izany ny olombelona tsirairay. Mitombo rehefa ampiasaina amin'ny alalan'ny fandraisana ny Tenin'Andriamanitra ho an ' ny tena manokana ny finoana. Tsy maintsy ampifandraisintsika matetika amin'ny Tenin'Andriamanitra ny finoana mba hampahatanjaka azy.

Tokony ho voasarika hahita ny herin'ny tenin ' Andriamanitra ny mpianatra rehefa mandinika ny Baiboly. Tamin'ny famoronana, "Izy no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany" - Sal. 33:9. "Miantso ny tsy misy toy ny misy" Izy, ary rehefa nantsoina ireny dia nisy (Rom. 4:17). —Ed, tt. 253,254.