"Mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra." - 2 Tim. 4:2. 

Mofon’aina:

Talenta tokony hokolokoloina amim-pitandremana ny herin'ny fitorian-teny. Amin'ireo fanomezam-pahasoavana noraisintsika avy tamin'Andriamanitra, dia tsy misy afaka ny ho fitahiana lehibe noho io talenta io. Mandresy lahatra sy mitaona ny hafa amin'ny alalan'ny feo isika; manome voninahitra sy mangataka vavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalany isika; manambara ny fitiavan'Ilay Mpanavotra amin'ny hafa amin'ny alalany ihany koa isika. Tsy misy teny tokony hotonontononina tsy amim-piheverana. Tsy hisy fitenenan-dratsy, na resaka mandany andro, na fitarainana an-kasosorana, na soso-kevitra tsy madio hibirioka avy amin'ny molotry ny olona izay manara-dia an'i Kristy.

Rehefa nampanoratan'ny Fanahy ny apostoly Paoly, dia hoy izy: "Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto" - Efes. 4:29. Tsy ny teny ratsy ihany no atao hoe teny maloto, fa izay teny rehetra mifanohitra amin'ny foto-kevitra masina sy amin'ny fivavahana madio sy tsy misy kilema. Ao anatin'izany ny torohevitra tsy madio sy ny soso-kevitra atao amin'ny mangingina ho amin'ny ratsy. Raha tsy toherina eo no ho eo ireny, dia hitarika ho amin'ny fahotana lehibe.

Eo an-tsoroky ny fianakaviana tsirairay sy ny Kristianina tsirairay ny adidy hisakana ny teny maloto. Adidintsika ny manova ny anton-dresaka, raha azo atao, rehefa tafaraka amin'ireo izay manaram-po amin'ny resaka kidaladala isika. Amin'ny alalan'ny fanampian'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tokony handatsaka teny na hampiditra anton-dresaka izay hamadika ny resadresaka ho amin-javatra mahasoa isika.

Tokony ho teny fiderana sy fisaorana ny tenantsika. Raha feno fitiavana an'Andriamanitra ny fo sy ny saina, dia ho hita taratra eny amin'ny fifampiresahana izany. Tsy ho zavatra sarotra ny hizara izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Eritreritra ambony, faniriana mendrika, fahazoana mazava ny fahamarinana, fikasana tsy misy fitiavan-tena, hetahetam-pahamasinana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra, ireo rehetra ireo dia hitondra vokatra eo amin'ny resaka atao, ary io no maneho ny toetry ny zavatra raketin'ny fo. Rehefa aseho tahaka izany amin'ny fitenintsika i Kristy, dia hanana hery lehibe eo amin'ny famaboana fanahy. ho Azy izany.

Tokony hiresaka ny momba an'i Kristy amin'ireo izay mbola tsy mahafantatra Azy isika. Tokony hanao tahaka izay nataon'i Kristy isika. Na taiza na taiza no nisy Azy, tao amin'ny sinagoga, teny amoron-dalana, tao anaty sambokely nihataka kely tamin'ny tany, tany amin'ny firavoravoan'ny Fariseo na teo amin'ny latabatry ny mpamory hetra, dia niresaka tamin'ny olona momba ny zavatra izay mifandraika amin'ny fiainana ambony kokoa Izy. — ST, 2 Jol. 1902.