"Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon'ny fiangonana; ary aoka hanosotra diloilo azy amin’ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy; ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy; ary raha nanota izy, dia havela ny helony." - Jak. 5:14,15. 

Mofon’aina:

Efa naseho tamin'ny lasa tamin'ny fomba mahatalanjona ny herin'i  Kristy manaisotra aretina. Talohan'ny nananantsika toeram-pitsaboana izay nahazoan'ireo marary sy mijaly fanampiana, dia efa nanasitrana tamim-pahombiazana ireo izay tena toa hita fa tsy nisy fanantenana intsony isika, tamin'ny alalan'ny fitsaboana tamim-pitandremana sy ny vavaky ny finoana matotra tamin 'Andriamanitra. Manasa ireo izay mijaly ny Tompo ankehitriny mba hanam-pinoana Azy. Ny filan'ny olombelona dia fomba ahazoan'Andriamanitra maneho ny heriny.

"Ary niala teo Izy ka tonga tany amin'ny taniny, sady nanaraka Azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny Sabata, dia nampianatra tao amin'ny synagoga Izy; ary maro izay nihaino Azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe: Taiza no nahazoan'llehity izany zavatra izany, ary manao ahoana ny fahendrena nomena Azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Tsy ilay mpandrafitra, zanak'i Maria, ary rahalahin 'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va Ilehity? Ary tsy ety, amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy izy. Fa hoy Jesôsy taminy: Tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany. 'Ary tsy nahazo nampiseho hery akory Izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy." - Mar. 6:1-5.

Tokony hanandratra vavaka mafana nefa tsotra ho amin'ny fitahian'ny fanasitranana isika, miaraka amin'ireo fitsaboana atao amin'ny marary. Tokony hatoditsika amin' Ilay Mpamonjy feno fiantrana sy amin'ny heriny mamela heloka sy manasitrana ny marary. Afaka ny ho sitrana amin'ny alalan'ny fahasoavany izy ireo. Atodiho amin'ny Mpisolovava azy manoloana ny fitsaran'ny lanitra ireo mijaly. Lazao aminy fa hanasitrana ny marary i Kristy, raha toa ka hibebaka sy tsy handika ny lalàn'Andriamanitra intsony izy ireo. Misy Mpamonjy izay haneho ny tenany mivantana ao amin'ireo toeram-pitsaboantsika mba hamonjy ireo izay hilefitra eo Aminy. Afaka miara-mivavaka aminareo ireo mijaly, miaiky ny fahotany, ary mandray famelan-keloka. — MsR, b. 8, 267,268.