"Ary nony hariva ny andro, ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany Aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanana rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay nararin'ny aretina samy hafa Izy sady namoaka demonia maro; ary tsy navelany hiteny ny demonia, satria nahafantatra Azy ireny." - Mar. 1:32-34. 

Mofon'aina :

Nanome ny fanomezana lafo vidy indrindra azon'ny lanitra natolotra ny Ray rehefa nanome antsika ny Zananilahy. Tombontsoa ho antsika ny mampiasa io fanomezana io eo amin'ny asa fanompoana ataontsika amin'ny marary. Aoka ho tokinao i Kristy. Apetraho eo amin'Ilay Mpanasitrana Lehibe ny tranga tsirairay; aoka Izy no hitarika ny fandidiana tsirairay. Hohenoiny ny vavaka atao amim-pahatsorana sy amim-pinoana. Hanome toky ireo mpitsabo sy hery ho an'ny mijaly izany. Nambara tamiko fa tokony hitarika ny marary ao amin'ny toeram-pitsaboantsika isika mba hiandrandra zavatra goavana, noho ny finoan'ny mpitsabo Ilay Mpanasitrana Lehibe izay nitety tanàna sy vohitra ka nanasitrana ireo rehetra nanatona, nandritra ireo taona nanaovany asa fanompoana teto an-tany. Tsy nisy nolavina na dia iray aza, fa nositraniny avokoa izy rehetra. Aoka hahatsapa ny marary fa manatrika eo i Kristy, na dia tsy hita aza, mba hitondra fanamaivanana sy fanasitranana. 

Nihaona tamin'ny mpianany i Kristy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, ka nandritra ny efapolo andro no nanoroany azy ny asan'izy ireo amin'ny hoavy. Tamin'ny andro niakarany tany an-danitra, dia nihaona tamin'ireo mpianany teo amin'ny tendrombohitra iray tao Galilia izay efa natorony azy ireo indray Izy. Dia hoy Izy taminy: "Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao." - Mat. 28:18-20. Tombontsoa ho an'ny mpitsabo tsirairay sy ny marary tsirairay ny hino io teny fikasana io; fiainana ho an'izay rehetra mino izany. — LLM, t. 355.