"Ary Jesosy naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety Aho; madiova hianao. Ary ny habokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy hilaza amin'olona na dia iray akory aza; fa mandehana, hoy Izy, misehoa amin'ny mpisorona, ka manatera ny fanadiovana anao, araka ny nandidian'i Mosesy, ho vavolombelona amin'ireo." - Lio. 5:13,14. 

Mofon'aina :

Matetika no mipoitra ity fanamarihana ity: "Nahoana isika no miankina be loatra amin'ny toeram-pitsaboana? Nahoana isika no tsy mivavaka ho amin'ny fahagagam-panasitranana ny marary, tahaka izay nahazatra ny vahoakan'Andriamanitra?" Maro tokoa no sitrana tamin'ny alalan'ny vavaka nandritra ny vanim-potoana voalohany teo amin'ny tantaran'ny asantsika. Ny sasany tamin'ireo, rehefa avy nositranina, dia nanohy ny fomba fanaony tamin'ny fampanaranam-po ny fihinanana izay narahiny taloha ihany. Tsy niaina ary tsy niasa tamin'ny fomba hahafahany misoroka ny aretina izy ireo. Tsy mba nasehony fa nankasitraka ny fahatsaran'ny Tompo taminy izy ireo. Miverimberina ny aretiny noho ny tsy fitandremany sy ny fahazarany tsy misy fiheverana. Ahoana no anomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin' izany raha mandrotsaka ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana amin'izy ireo Izy? Rehefa tonga ny fahazavana fa tokony hanana toeram-pitsaboana isika, dia nomena mazava tsara ny antony. Maro ireo nila fanabeazana momba ny fomba fiaina mahasalama. 

Tsy maintsy asiana toerana hahafahana mandray ny marary sy hahafahana mampianatra azy ireo ny fomba fiaina mba hikajiana ny fahasalamana. (...) Tokony hisy toriteny atao tsy ankiato mba hampianarana ny marary ny fomba hisorohana ny aretina amin'ny alalan'ny fahazarana feno fahendrena. Amin'ny alalan'ireo toriteny ireo no anehoana ny marary ny andraikitra miantefa aminy mba hikajy ny vatany amin'ny fomba mahasalama indrindra satria fananana novidin'ny Tompo izany. Novidiny lafo ny saina sy fanahy ary vatana. (...) "Ka dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo." - 1 Kôr. 6:20. (...) Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nanome toromarika Izy fa tsy maintsy hatsangana ny toeram-pitsaboana mba hahafahana misarika ny marary ho ao sy mampianatra azy ny fomba fiaina mahasalama. Ny fanorenana toeram-pitsaboana dia fandrindrana nataon'Andriamanitra, izay hanatrarana ny olona avy amin'ny fiangonana rehetra, sy hampahafantarana azy ny fahamarinana mahavonjy amin'izao andro izao. — MsR, b. 7, tt. 378,379.