"Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin' Andriamanitra sy ny finoana an 'i Jesosy." - Apok. 14:12. 

Mofon’aina:

Ny asa lehibe fitoriana ny filazantsara dia tsy hifarana min'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiantombohany. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny nirotsahan'ny ranonorana voalohany tamin'ny fiandohan'ny fitoriana ny filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafaran' izany amin'ny ranonorana farany. Ireo no "andro famelombelomana" izay notazanin'i Petera raha niteny izy hoe: "Mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo, dia Jesosy" — Asa. 3:19,20.

Hidodododo hatraiza hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra, hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokanan-tena masina. An'arivony ny feo manerana ny tarry, izay hitondra ny hafatra fampitandremana. Hisy fahagagana hatao, hositranina ny marary, ary hisy famantarana sy zava-mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa i Satana, ary hampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo imason'ny olona izy (Apok. 13:13). Amin'izany dia hisafidy izay hombany ny mponina ety an-tany.

Tsy fonjan-kevitra loatra fa fandresen-dahatra avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra no hitoriana ny hafatra. Efa naseho ny fonjan-kevitra. Efa nafafy ny voa, ary hitsiry izy izao ka hahavokatra. Ireo lahatsoratra nozarain'ny mpanao asa misi6nera dia efa nanao ny asany mangina, nefa betsaka ireo izay nandatsaka izany tao am-pony no voasakana tsy hahazo ny fahamarinana tamin'ny fomba feno na voasakana tsy hankato. Ankehitriny kosa dia tafiditra hatraiza hatraiza ny tara-pahazavana; hita mibaribary ny fahamarinana ka manapaka ny fatorana nihazona azy ny zanak'Andriamanitra tso-po. Ny rohim-pianakaviana, ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana dia tsy manan-kery hitana azy izao. Sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra ny fahamarinana. Na dia eo aza ireo fiasana miara-mioko hanohitra ny fahamarinana, dia ho maro no hiandany amin'i Jehovah. HM, t. 638.