"Dia toy izany koa hianareo: raha tsy mazava ny teny aloaky ny vavanareo, hatao ahoana no fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany, dia hiteny amin'ny rivotra hianareo. Misy fiteny maro samy hafa amin'izao tontolo izao, ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho, dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka." - 1 Kôr. 14:9-11. 

Mofon’aina:

Ny mpitandrina izay miasa amin'ny teny sy fampianarana dia tokony ho mpiasa feno fitandremana, ary tokony haneho ny fahamarinana amin'ny fahadiovany, kanefa amin'ny fahatsorana. Tokony hamahana ny andian'ondry amin'ny sakafo madio, voasivana tsara izy ireo. Misy kintana maniasia maro izay mitonon-tena ho mpitandrina nirahin'Andriamanitra, mitory ny Sabata hatraiza hatraiza, kanefa manafangaro ny fahamarinana amin'ny fahadisoana ary manaparitaka ireo fomba fijeriny maro tsy misy firindrana amin'ny vahoaka. Navadik'i Satana ho mpino leo sy marani-tsaina ary mora tohina izy ireo.

Ny sasany amin'izy ireo manan-kambara maro momba ny fanomezam-pahasoavana, ary ireo no tena ampiasaina amin'ny fomba manokana. Maneho fihetsika hafahafa, feno fientanentanana izy ary mamoaka feo tsy hay renesina izay antsoin'izy ireo hoe fanomezam-pahasoavan'ny fiteny, ary dia misy sarangan'olona izay toa babon'ireo fampisehoana hafahafa ireo. Misy fanahy hafahafa mifehy io sarangan'olona io, izay manamontsana sy mamotika izay manome tsiny azy ireo. Tsy ao amin'io asa io ary tsy manohana ny mpiasa tahaka izany ny Fanahin'Andriamanitra. Manana ny fanahy hafa izy ireo. Kanefa, mahita fahombiazana amin'ny karazan'olona sasany ihany ireo mpitory teny ireo.

Hampitombo betsaka ny asan'ireo mpanompo izay irahin'Andriamanitra izany, dia ireo mpanompo izay mendrika ny haneho ny fahamarinan'ny Sabata sy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fahazavana tena izy, sy manana hery miasa mangina sy ohatra mendrika ny harahina.

Tokony haseho amin'ny fomba hahasarika ireo marani-tsaina ny fahamarinana. Tsy tahaka ny olona no fijerin'ny olona antsika, fa tahaka ny mahantra, olona tery saina, ambany, ary mitotongana. Koa zava-dehibe loatra ho an'izay mampianatra sy izay mino ny fahamarinana ny ho voakasiky ny hery manamasin'izany fahamarinana izany. Amin'izay ny fiainan'izy ireo mirindra sy misandratra dia haneho amin'ny tsy mpino fa miaina ao anatin'ny fitaka izy ireo. Tena zava-dehibe tokoa ny hanesorana izay zavatra rehetra manana endrika fientanentanana diso sy maka tendrony hiala amin'ny fahamarinana. Amin'izay dia hitoetra amin'ny fahamendrehany ny fahamarinana, haneho ny fahadiovany sy ny toetrany misandratra hatrany am-piandohana. TFC, b. 1, tt. 414-415.