"Ary hoy Mosesy tamin'ny Zanak‘Isiraely: Indro, efa notononin'i Jehovah anarana Bezalila, zanak'i Ory, zanak'i Hora, avy amin 'ny firenena Joda, ka efa nofenoiny fanahin'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samy hafa." - Eks. 35:30,31. 

Mofon’aina :

Ny fahaiza-manao mahakasika ireo zava-kanto mahazatra dia anomezam-pahasoavana avy amin ndriamanitra. Omeny avokoa na ny fanomezam-pahasoavana na ny fahendrena hampiasana izany araka ny tokony ho izy. Rehefa naniry ny hahavitan'ny asa momba ny tabernakely Izy, dia nilaza hoe: "Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak'i Ory, zanak'i Hora, avy amin 'ny firenen Joda; ary efa nofenoiko fanahin 'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samy hafa" - Eks. 31:2,3. Tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia no nilazan'ny Tompo hoe: "Mihainoa hianareo, ka mandrenesa ny feoko; mitandrema, ka mandrenesa ny teniko. Moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy, na mitombo-doha sy mandravona ny taniny mandrakariva?

"Rehefa voaravony tsara ny tany, moa tsy afafiny amin 'izay va ny voan 'ny nigela, ary tsy apariakany va ny komina, ary tsy alahany mitandahatra tsara va ny vary tritika sy ny vary hordea amin 'ny tany voafaritra ho azy Ary ny ampemby kosa eny an-tsisiny? Fa Andriamaniny no manoro azy izay mety hataony. Eny, Izy no mampianatra azy. Samy ataony araka izay tandrifiny ho azy avy]. Fa tsy ny kodia vy no ivelezana ny nigela, ary tsy kodian'ny satiety no akodiadia amin 'ny komina; Fa ny nigela dia velezina amin'ny .fantaka, ary ny komina amin'ny tehina.

"Moa mongomongoiny va ny vary hatao mofo? Tsia, fa tsy veleziny na hampandehanany ny kodian'ny sarietiny sy ny soavaliny lalandava izy; Tsy mongomongoiny tsy akory izy. Izany koa dia avy amin'i Jehovah, Tompon 'ny maro; Fa mahagaga amin'ny fisainana Izy Any mahatalanjona amin'ny fahendrena. " —Isa. 28:23-29. 

Mizara ny fanomezam-pahasoavany araka izay tiany Andriamanitra. Manome fanomezam-pahasoavana iray ho an'olona iray Izy, ary fanomezam-pahasoavana hafa ho an'olona iray hafa. Ireo rehetra ireo anefa dia samy natao hampandroso ny tena manontolo avokoa. Fandaminan'Andriamanitra ny hanompoan'ny olona iray amin'ny sahan'asa manokana, ary ny sasany amin'ny sahan'asa hafa. Ireo rehetra ireo dia samy miasa eo ambanin'ny Fanahy iray ihany. Ny fanekena izany planina izany dia hiaro amin'ny fifandrafiana, ny avonavona, ny fialonana na ny fanaovana tsinontsinona ny hafa. Hampatanjaka ny firaisana amin'ny fitiavana mifamaly kosa izany fanekena izany. — CPT, tt. 314,315.