«Fa hoy Jehovah tamin’i Samoela: Aza mijery ny tarehiny na ny hahavon'ny tsanganany, fa efa nolaviko izy; fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah; fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo.» - 1 Sam. 16:7. 

Mofon’aina:

Tsy ny fahaiza-manaon'ny olona iray no haneken'Andriamanitra azy, fa ny fikatsahany ny tavany sy ny faniriany ny fanampiany. Tsy mitovy fomba fijery amin'ny olombelona Andriamanitra. Tsy mitsara ny fisehoana ety ivelany Izy. Mandinika ny fo Izy, ary mitsara amim-pahamarinana.

"Fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako. Ka dia ary izao rehetra izao, hoy Jehovah; Nefa izao no olona hotsinjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovitra noho ny teniko." — Isa. 66:2.

Mandray ary mifandray amin'ireo mpanara-dia Azy, izay feno fanetren-tena sy tsy manambony tena Andriamanitra; satria ao amin'izy ireo no ahitany fitaovana sarobidy indrindra, izay hijoro eo anoloan'ny tafio-drivotra sy ny kotrokorana, ny hafanana sy ny fanerena.

Ny hankalaza ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiovampon'ny mpanota no tokony ho tanjontsika eo am-piasana ho an' Ilay Mpampianatra.

Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ireo izay miasa mba hahazo fankasitrahana. 

Mampiasa fanomezam-pahasoavana maro Andriamanitra eo amin'ny asa famonjena ny mpanota. Ho avy ny fotoana izay hahatsapan'ireo olon-tsotra fa manosika azy hiala amin'ny asa tsotsotra ataony ny Fanahin'Andriamanitra, sy maniraka azy handeha hanambara ny hafatra faran'ny famindrampo. Tokony hampaherezina sy hampirisihina ireny olona ireny, ary tokony ho voaomana haingana araka izay azo atao, ho amin'ny asa, mba ho feno fahombiazana ny ezaka izay ataony. Miara-miasa amin'ny mpiasan'ny lanitra izay tsy hita maso izy, satria vonona ny handany ary holanina ho amin'ny asa fanompoana ny Mpampianatra. Mpiara-miasa amin' Andriamanitra izy.

Tokony hirary soa sy hivavaka ho azy, ireo rahalahiny, raha eo am-pandrosoana hanatanteraka ny asa nanirahana azy izy. Tsy misy mahazo lalana hanakana ny mpiasa toy izany. Amin'ny fanajana lehibe indrindra no tokony hitondrana azy. Tsy tokony hisy hilaza teny fihantsiana aminy, raha eo am-pamafazana ny voan'ny filazantsara amin'ireo toerana sarotry ny tany izy. — RH, 4 Jolay 1907.