"Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany: koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, - samy araka izay fahaizany avy; dia lasa nandeha izy." - Mat. 25:14,15. 

Mofon’aina:

Nomena asa tsirairay ny olona rehetra. Mety tsy ho afaka hanao ny sa nanofanana sy nampianarana olon- kafa ny olona iray. Tsy maintsy manomboka avy ao am-po kosa anefa ny asan'ny olona tsirairay, fa tsy hijanona ho foto-kevitry ny fahamarinana fotsiny ihany. Ny mpiasa izay manolotra ny fanahiny ho an'Andriamanitra sy miara-miasa amin'ny mpiasan'ny lanitra dia ho hita fa mpiasa mahavita zavatra sy feno fahendrena, ary afaka mampifanaraka ny fiainany amin'ny zava-misy. Tokony ho masina ny fakany, raha tsy izany dia tsy hisy vokatra masina. Tokony ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra avokoa ny rehetra. Tsy tokony hankalazaina ny izaho.

Nanolotra talenta sy fahafaha-manao hotantanan'ny tsirairay Andriamanitra. Ary izay nahazo tombontsoa sy fahafahana maro indrindra handre ny feon'ny Fanahy no manana andraikitra mavesatra indrindra eo anatrehan'Andriamanitra.

Ireo izay tsy manana afa-tsy talenta iray dia manana asa tokony hatao ihany koa. Amin'ny alalan'ny varotra, tsy amin'ny kilao fa amin'ny denaria, no tokony hampiasan'izy ireo amim-pahendrena ny fahaizany, ka ho tapa-kevitra izy fa tsy hanaiky ho resy na ho kivy. 

Tokony hangataka finoana izy, ary hiankina amin'ny Fanahy Masina mba hiasa amin'ny fon'ny tsy mino. Raha miankina amin'ny fahaizany izy dia tsy hahomby. Ireo izay manao raharam-barotra amin'ilay talenta iray ananany dia handre ny baiko feno fahasoavana, izay ambara amin'ny fifaliana. Mitovy amin'ny baiko izay ho ren'ireo nomeny talenta maro sy nampitombo izany tamim-pahendrena izy ireo, manao hoe: "Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin'ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be" - Mat. 25:21. 

Ny fanahy feno fanetren-tena nentina nanatanteraka ny asa no jeren'Andriamanitra. Ny olona izay tsy nanana afa-tsy talenta iray dia nanana hery miasa mangina hampiasaina. Eo am-panatrarana ny fahatanterahan'ny toetra, eo am-pianarana ao amin'ny sekolin'i Kristy, dia nampiasa ny hery miasa mangina avy aminy izy mba hanampy ireo izay manana andraikitra mivelatra kokoa. Tsy iza izany fa ireo tandindomin-doza hanandratra ny tenany sy hanao tsirambina ireo adidy madinika. Ireo adidy ireo anefa dia notanterahin'ny olona mahatoky sy tsy manana afa-tsy talenta iray tamin'ny fitandremana sy zotom-po fatratra, ka hanatratra ny fahatanterahan'ny toetra. - NL, b. 1, tt. 129,130.