Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an 'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin 'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin 'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-pihaviko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomena anao tamininy faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona.» - 1 Tim. 4:12-14. 

Mofon’aina:

Tokony hanana tombambidy eo anatrehan'Andriamanitra ny tanora sirairay, satria nomena fanomezam-pahasoavana sarobidy indrindra izay azo omena azy izy. Tombontsoa ho azy ny ho tonga fantsona velona, ka avy amin'ny alalany no hampitan'Andriamanitra ireo harena miafin'ny fahasoavany sy ny haren'i Kristy izay tsy hay takarina.

Mety hijoro tahaka ny tendrombohitra eo anoloantsika ny fahotantsika. Kanefa raha toa ka mampietry ny fontsika amin'ny fihaikana izany sy ny fahatokiana ny fahamendrehan'ny Mpamonjy nohomboana sy nitsangana isika, dia ho voavela heloka sy ho voadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra.

Miseho amin'ny alalan'ny famonjena antsika ny fitiavan'ny Mpamonjy. Raha ekentsika izany famonjena izany, dia hijoro ho vavolombelona toy izao isika: "Izy no ananantsika fanavotana amin 'ny rany" - Efes. 1:7. Ny lalan'ny Fanahin'ny fiainana ao amin'i Kristy no nanafaka antsika tamin'ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana. Mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika sy nanolotra ny tenany ho antsika.

Eto amin'ity izao tontolo izao ity, no tokony hampiasana ireo talentantsika. Tokony hitarika fanahy ho an'ny "Zanak ' ondrin'Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao" isika. (Jao. 1:29). Asantsika, ary tokony ho fifaliantsika, ny haneho eo amin'ny fiainantsika ireo haren'i Kristy tsy hay takarina. Afaka ny hitombo isan'andro eo amin'ny lalan'ny fahamarinana isika, kanefa mbola hahita tanjona avo tokony hotratrarina; ny faninjirana ny hozatra ara-panahy tsirairay, ny fileferana atao amin'ny fo sy ny fisainana tsirairay, dia hitondra antsika ho amin'ny fahazavana ka hahitantsika ny haben'ny fahasoavana izay omena antsika raha eo am-pandrosoana isika. Arakaraka ny hibanjinantsika ny zavatry ny mandrakizay, no hanehoantsika bebe kokoa ny fahamendrehan'ny sorona nataon'ny Mpamonjy, ny fahafenoan'ny fahendreny, sy ny heriny izay hahazoany mampiseho antsika ho tsy misy petimpetina, na fiketronana, na izay toy izany. YI, 30 Nov. 1899.