« Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an 'i Jesôsy noho  ny filazan-dravehivavy, izay nanambara hoe: Nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona Azy ny Samaritana, dia nangataka Azy hitoetra tao aminy; ka dia nitoetra tao indroa andro Izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin-dravehivavy hoe: Tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao.» - Jao. 4:39-42. 

Mofon’aina:

Afaka manatanteraka asa tsara ho an 'Andriamanitra ny vehivavy, raha toa koa hianarany voalohany ao amin'ny sekolin'i Kristy ny lesona sarobidy sy tena manan-danja mikasika ny fahalemem-panahy. Ho azon' izy ireo atao ny hanome tombontsoa ny zanak'olombelona, amin'ny alalan'ny fanehoan' izy ireo ny maha-ampy tanteraka an' i Jesosy. Rehefa mahatsapa ny andraikitry ny tenany manokana ny mambran'ny fiangonana tsirairay, rehefa ataony amim-panetren-tena ny asa izay mipetraka eo anoloany, dia handroso ho amin'ny fahombiazana ny asa. Nanome ny asany ho an'ny olombelona tsirairay, araka ny habetsaky ny fahaiza-manao ananany Andriamanitra. Tsy ho asa mora ny hiasa ho an'ny Mpampianatra, amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa maro ny fisalasalana izay azo nosorohina, raha toa ka nanohy niankina tamin'Andriamanitra sy nandray araka ny tokony ho izy ny fitarihana izay nomeny ny mpiasa. Hoy Izy, "Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika: raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry nyfinoana; raha fanompoana amin'ny fiangonana, dia aoka ho amin 'ny fanompoana; raha mampianatra, dia aoka ho amin'ny fampianarana; raha mananatra, dia aoka ho amin 'ny fananarana; izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka, dia aoka ho amin 'ny fahazotoana; izay mamindra fo, dia aoka ho amin 'ny fifaliana" - Rom. 12:6-8.

Lohahevitra ilàna fandinihana akaiky amin'ny saina mitsikera izany mba hanatsara zavatra. Maro ireo fahadisoana vita satria tsy noraisin'ny olona io toromarika io. Maro amin'ireo izay nametrahana sarangan'asa tsotra hatao ho an'ny Mpampianatra no lasa tsy afa-po, ary mieritreritra fa tokony ho mpampianatra sy mpitarika. Iriny ny hiala amin'ny asa fanompoana tsotra ataony, izay manan-danja mitovy amin'ny andraikitra mivelatra kokoa. Ireo nofidina mba hanao famangiana, dia mieritreritra, fotoana fohy aty aoriana, fa afaka manao izany asa izany avokoa ny olona rehetra, afaka manonona teny feno fampaherezana sy fiaraha-miory, ary afaka mitarika ny olona ho amin'ny fahazoana ny Tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy amim-panetren-tena sy amim-pilaminana avokoa ny olona rehetra. Asa mitaky fahasoavana bebe kokoa. sy faharetana bebe kokoa, ary tahirim-pahendrena mitombo hatrany izany asa izany. - MsR 11:278, 279.