"Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'i Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany." - 2 Tim. I :5. 

Mofon’aina:

Avy amin'Andriamanitra ny asa nankinina tamin'ny reny, dia ny hanabeazany ny zanany ao amin'ny fikarakaran'ny Tompo sy ny fananarany. Tokony ho voatazona eo anoloan'ny sainy mora tohina ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay ananarana azy no tokony hampianarana azy hahatsapa fa Andriamanitra no mananatra azy. Tsy faly amin'ny famitahana, ny tsy fahamarinana, ny fanaovan-dratsy Izy. Vokatr'izany dia tena hifandray amin'Andriamanitra ny sain'ireny madinika ireny, ka ho ohatry ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony sy ambarany; tsy ho tahaka ny volotara hetsiketsehin'ny rivotra, ka voahozongozona mandrakariva eo anelanelan'ny fironana sy ny adidy izy ireo afaka taona maromaro.

Raha toa ka fenoina sary mahafinaritry ny fahamarinana sy ny fahadiovana ary ny fahatsaram-panahy ny sain'ny ankizy, mandritra ny taona maha-kely azy, dia hiforona ny faniriana madio sy ambony, ary tsy ho mora simbaina sy lotoina ny fiheverany. Ny mifanohitra amin'izany no miseho, raha mitoetra eo amin'ny trangan-javatra ambany fironana ny sain'ny ray aman-dreny; na koa mibahana ao amin'ny resaka ifanaovana ny endriky ny toe-panahy tsy mendrika; na koa manana fahazarana mitaraina ny amin'ny lalana izay nodiaviny izy ao anatin'ny resaka ataony. Handray lesona avy amin'ny voambolany sy ny fiteniny manao tsinontsinona ny hafa ireo madinika ireo, ary hanaraka ny toetra manimba ananany. Tsy hiala aminy ny faneren'ny ratsy, any aoriana any, tahaka ny petimpetin'ny habokana. Ny voa izay nafafin'ny reny mikarakara sy matahotra an'Andriamanitra nandritra ny fahazazana dia ho tonga hazon'ny fahamarinana izay hiroborobo sy hamoa voa. Tsy ho ela dia hitondra finjinjana lehibe ny lesona izay natolotry ny ray matahotra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsipika sy ny ohatra, tahaka ny natao tamin'i Josefa.

Moa ve hanao jery todika ny asa fanabeazana sy fanofanana ny zanany ny ray aman-dreny, ka handinika raha toa ka nahavita ny adidiny rehetra tamin'ny fanantenana sy ny finoana, hahatonga ireo zaza ho satroboninahitry ny fifaliana amin'ny andron'ny Tompo? Moa ve nilofo mafy nanao izay nahatsara ny zanany izy ireo, ka afaka hijery azy avy any an-danitra i Jesôsy  ary hanamasina ny ezaka ataony amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahiny? Ry ray aman-dreny, ianareo no tokony hanomana ny zanakareo ho tonga olona ilaina indrindra eto amin'ity tany ity sy hizara ny voninahitra izay ho tonga amin'ny hoavy. - GH, 1 Jan. 1, 1880.