«Dia ny nanompoako ny Tompo tamin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin'ny fanatrehan'ny Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason'ny olona ary tao amin 'ny isan-trano.» - Asa. 20:19,20. 

Mofon’aina:

Ny fahazavana nomen' Andriamanitra ahy dia manambara fa misy andraikitra betsaka miandry ny mpampiely boky. Tokony handeha hanao ny asany amim-pahavononana hanazava ny Tenin'Andriamanitra izy ireo, ka tsy hisy tokony hamatotra ny tanany na izay teneniny, na izay ataony. Eny, asaina mitety toerana samihafa izy, ka raha mametraka ny fitokiany amin'ny Tompo ireo, dia hanodidina azy ny anjelin'Andriamanitra, ka hanome ny teny holazainy, izay hitondra fahazavana sy fanantenana ary herim-po ho an'ny fanahy maro.

Raha tsy noho ny asan'ny mpampiely boky dia maro ireo olona izay tsy handre na oviana na oviana ny fahamarinana.

Amin' ireo talenta rehetra izay nomen 'Andriamanitra ny olombelona, dia tsy misy mihaja indrindra na feno fitahiana lehibe indrindra noho ny talentan'ny fahaizana mandaha-teny, raha toa ka nohamasinin'ny Fanahy Masina izany. Amin'ny alalan'ny lela no handresentsika lahatra sy hampiaikentsika fahotana. Amin'ny alalany no hanolorantsika vavaka sy fiderana an'Andriamanitra, ary amin'ny alalany no hampitantsika ireo hevitra mikasika ny fitiavan'Ilay Mpanavotra.

Afaka ny hampiely ny voan 'ny fahamarinana amin'ny alalan'izany asa izany ny mpampiely boky, ka hahatonga ny fahazavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra hamirapiratra ao an-tsain'ny maro.

Manantena amin'ny foko rehetra aho fa tsy hisy saina hihevitra fa mampietry ny mpiasan'ny filazantsara ny asa fampielezam-boky.

Henoy ny fijoroana ho vavolombelona nataon'i Paoly apostoly: "Ary nony tonga teo aminy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetry ny fitondran-tenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany, dia ny nanompoako ny Tompo tamin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin 'ny fanatrehan'ny Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano; ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin 'Andriamanitra sy ny finoana an 'i Jesosy Kristy Tompontsika. " - Asa. 20:18-21. 

I Paoly, ilay mahay mandaha-teny, izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana, dia nandeha nitety tokantrano, tamin'ny fanetren-tena rehetra sy ranomaso be ary fakam-panahy maro. - HoM, 1 Nov. 1896.