« Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny amin‘ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa noraisintsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany: dia sitrako koa, rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny niandohany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara indrindra ». - Lio. 1:1-3. 

Mofon'aina :

Rehefa novelarin'ny Fanahin'Andriamanitra teo anatrehako ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny teniny, sy ireo toe-javatra mikasika ny lasa sy ny ho avy, dia nobaikoina aho hampahafantatra ny hafa izay efa nambara tamiko toy izany — nobaikoina aho hanoritra ny tantaran'ny ady lehibe tamin'ny andro lasa ary indrindra ny hampiseho izany amin'izay itosahan'ny fahazavana eo amin'ny ady ho avy efa manakaiky haingana dia haingana. Mba hahatongavana amin'izany, dia niezaka aho hifantina sy hanangona ireo toe-javatra ao amin'ny tantaran'ny fiangonana amin'ny fomba izay hampisongadina ireo fahamarinana lehibe hoenti-misedra nomena an'izao tontolo izao tamin'ny fotoana samihafa, ka nampirongatra ny fahatezeran'i Satana sy ny fandrafian'ny fiangonana tia an'izao tontolo izao, ary voatanan'ireo vavolombelona ireo izay "tsy nankamamy ny ainy intsony (....), na dia ho faty aza" — Apôk. 12:11. (...)

Ara-tantara ireo toe-javatra lehibe izay nanoritra ny fandrosoan'ny fanavaozana ara-pivavahana tamin'ny andro lasa, fantatra sy ekena eo amin izao tontolo izao protestanta dia zavatra tsy azon'iza na iza toherina izany. Nasehoko fohifohy io tantara io, dia arakaraka ny ho fahalehibeazan'ny boky, sy araka ny tsy maintsy hahafohy izany, dia nofintinina ireo toe-javatra ireo mba hahazoana tsara ny fampiharana azy. Indraindray rehefa natambatry ny mpanoratra ny tantaram-pirenena ny toe-javatra niseho mba hahitana izany amin'ny fomba mazava raha fintinina na rehefa nofeheziny ho mora raisina ireo antsipiriany, dia noraisiko ny teniny, indraindray anefa tsy misy antoka manokana nomena, noho izany dia tsy noraisina ny tenin'ny mpanoratra mba hilazana ny tena izy, fa noraisina izy satria mampiseho ny lohahevitra amin'ny fomba tsotra ary manan-kery ny filazany. Tamin'ny fitantarana ny fanandramana sy ny famelabelarany ny fomba fijerin'ireo izay nitarika ny asa fanavaozana ara-pivavahana tamin'izao androntsika izao, dia nampiasaina toy izany koa ireo asa-sorany efa tafavoaka. — 1-IM, tt. 15-16.