Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesôsy no fehizoro indrindra." Efes. 2:20. 

Mofon’aina:

Aza avela hisy olona hamotika ny fanorenan'ny fahamarinana izay naha-toy izao antsika. Nitarika ny olony handroso isaky ny indray mandingana Andriamanitra na dia nisy aza ny fandriky ny tsy fahatomombanana amin'ny lafiny rehetra. Naorina teo ambanin'ny fitarihana mahagagan'ny «izao no nolazain'i Jehôvah!» ny fahamarinana ka nahajoro tamin'ny fizahan-toetry ny fitsapana. Rehefa mifoha ny olona iray ary miezaka ny hitaona mpianatra hanaraka azy, dia hampahalala azy ny fahamarinana izay efa voazaha toetra tamin'ny memy.

"Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain'ilay manana ny Fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin'ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. " — Apok. 3:1-3.

Ireo izay mitady ny hamafa ny takela-by famantarana efa nisy hatramin'ny ela dia tsy mba mifahatra tsara; tsy tsaroany ny fomba nandraisany na nandrenesany ny fahamarinana. Ary ireo izay manandrana mitondra tsangan-kevitra izay hanaisotra ireo andrin'ny finoantsika momba ny fitoerana masina na ny maha-Izy an'Andriamanitra sy i Kristy, dia miasa toy ny olona jamba. Mikatsaka ny hitondra fisalasalana ary hampiova lalana ny olon'Andriamanitra ho amin'ny faharendrehana izy ireo.

Ireo izay mahatsiaro ho voakasiky ny hafatra izay nomen'Andriamanitra antsika dia tokony hanana fahatsapana mazava sy mora mandray eo amin'ny lafiny ara-panahy, mba hahaizany manavaka ny marina amin'ny diso. «Mifohaza, ry mpiambina!» izany no hafatra nalefa tamin'ny alalan'ireo mpitondra hafatr'Andriamanitra. Raha toa ka mahay manavaka ny toetry ny hafatra nomena sy mikatsaka izay fototra niaviany ny olona dia hiaro azy tsy hania ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely. MsR, lah. 760, tt. 9,10.