« Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao Aminy. Raha hoy isika: Manana firaisana Aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesôsy  Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.» — 1 Jao. 1:5-7. 

Mofon’aina :

Tao anatin'ny dimampolo taona izao no naha-mpitondra hafatry ny Tompo ahy, ary raha mbola maharitra ny androko dia tsy hitsahatra aho ny hitondra ny hafatra izay atolotr'Andriamanitra ny olony. Tsy mitady dera ho an'ny tenako aho; teo amin'ny fahatanorako, dia nataon'ny Tompo ho mpitondra ny hafany aho, mba hampita amin'ny olony ireo teny filazana fampaherezana, fanairana ary fananarana. Nandritra ny enimpolo taona no nifandraisako tamin'ireo mpitondra hafatry ny lanitra, ary nianatra isan'andro ny fianteherana tamin'izay mahakasika an'Andriamanitra aho, sy ny fitoerana mandrakariva teo amin'ny lalana izay nanatanterahan'Andriamanitra ny asany tsy tapaka hitaomana ireo fanahy maro hiala amin'ny lalan-dison'izy ireo ho amin'ny fahazavana ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra.

Betsaka ireo fanahy nahita fanampiana, satria nino izy ireo fa ny hafatra izay natolotra ahy dia nombam-pamindrampo ho an'izay maniasia. Raha nahita ireo izay nila fiovana teo amin'ny fanandramana Kristianina aho dia nampirisika azy ireo ho amin'izany indrindra, satria mitondra soa ho an'ny fiainany anio sy ho mandrakizay rahateo izany. Ary raha mbola harovan'ny Tompo koa ny aiko, dia hanao ny asako amim-pahatokiana aho, na hisy lehilahy sy vehivavy handre, handray sy hankatò, na tsia. Nankinina amiko izany asa izany mba hotanterahiko, ary dia handray ny fahasoavana aho noho ny fankatoavana.

Tiako Andriamanitra. Tiako i Jesôsy  Kristy, Ilay Zanakalahin'Andriamanitra, ary mahatsapa fahalianana lalina amin'ny fanahy tsirairay aho, dia izay mihevitra ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Tapa-kevitra aho ny hitoetra ho mpitantana mahatoky, raha mbola harovan'ny Tompo koa ny aiko. Tsy hiala aho ary tsy ho kivy (...)

Tiako ny Tompo; tiako ny Mpamonjiko, ary mitoetra manontolo eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako. Arakaraka ny hanohanany ahy, dia mbola hitondra hatrany ny teny filazana mahatoky aho. - MsR, b. 5, tt. 152,153.